Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 27.02.2012 17:18
od uaz469
Čištění a konzervace zbraní

V úvodu uvedu některé poznatky o několika běžných prostředcích na čištění zbraní, které jsme zkoušeli.
Existují výrobky, které se používají na čištění hlavní, co chemicky rozpouštějí částečky olova a mědi. Jejich účinek je pak nutné neutralizovat a nakonec zbraň nakonzervovat. V praxi však není možné dodržet přesné podmínky a časy. Proto v reálném životě vždy dochází k určitému poškození hlavně těmito prostředky. Z našich zkoušek jsme je vypustili, jako problémové.
Experimentovali jsme s použitím různých nanočástic. Některé vlastnosti vykazovaly skvělé výsledky, ale s řadou vedlejších efektů. Emulgátory a stabilizátory nanočástic měly obvykle korozivní účinek. Organické částice se teplem při výstřelu rozkládaly a zplodiny vytvářely různé problémy. Anorganické částice sice teplo vydržely, ale často zvyšovaly tření, nebo fungovaly jako brusivo.

WD 40. Jedná se o směs benzínu, solventní nafty, petroleje a oleje. Dobře vzlíná, slušně odmašťuje. Jeho protikorozní vlastnosti jsou iluzorní. Prostě jen jím ošetřený povrch odpuzuje vodu. Zůstává mastný a chytá se do něj prach.
Konkor 101. Málo vzlíná, neodmašťuje. Má velice dobrou inhibici koroze. Ale existují lepší. Zůstává mastný a chytá se do něj prach.
CX Professional OP. Lépe vzlíná než Konkor 101, rozpouští předchozí mastné prostředky, velmi dobře chrání proti korozi. Na dlouhodobou konzervaci. Zůstává mastný a chytá se do něj prach.
CX Professional DP. Lépe vzlíná než Konkor 101, rozpouští předchozí mastné prostředky, velmi dobře chrání proti korozi. Na dlouhodobou konzervaci. Nechytá prach.
Ballistol. Výborný prostředek svojí jednoduchostí, neškodností a univerzálností. Hůř vzlíná a chytá prach. V dnešní době už však ve všech směrech existují účinnější prostředky.
Brunox Turbo a Lube. Dobře vzlínají, slušně odmašťují, méně mažou ve srovnání s Konkorem. Problematický je inhibitor koroze. Z hlediska zdravotního i případných chemických reakcí.
Triclean V 1122. Rosolovatí, vytváří žmolky, které se chytají na kov a dělají barevné skvrny. Velmi špatně vzlíná a čistí. Výborné antikorozní vlastnosti. Na zbrani vytváří gelovitou lepivou vrstvu. Obtížně se ze zbraně odstraňuje.
BreakFree. Patrně první prostředek skupiny CLP. Příjemná vůně, hezky vzlíná, dobře čistí, odmašťuje a maže. Střednědobá protikorozní ochrana. Trochu chytá prach. Inovovaná verze už pravděpodobně neobsahuje karcinogeny.
Gun Remedy a CX Professional CLP. Novodobé odpařující se prostředky skupiny CLP obdobných vlastností. V něčem jsou lepší, než BreakFree, v něčem nepatrně horší. Výborně vzlínají, dobře čistí, silně odmašťují. Střednědobá až dlouhodobá protikorozní ochrana. Téměř nechytají prach a vytváří efekt „lotosového listu“. Unikátní tixotropní mazání.

Vzhledem k tomu, že se zaobíráme vývojem průmyslových antikorozních prostředků, včetně těch, co jsou určeny na zbraně, bude tento článek zaměřen na zbraně, korozi kovů a zkušenosti s testováním různých dostupných prostředků. Nebude vyčerpávající, ale poskytne základní informace a některé návody.
Vše začíná u kovového materiálu. Korozní odolnost výrobku závisí na celé řadě faktorů, z nich většina se navzájem ovlivňuje. Už samotná surovina, z které je zbraň vyrobena, je zásadní pro další korozní chování. I když se jedná o stejnou třídu oceli, každý výrobce má trochu jiné složení a technologii výroby i zpracování. Navíc i jednotlivé tavby a šarže od stejného výrobce se obvykle trochu liší svým složením a strukturou. Samo tepelné a mechanické zpracování oceli na polotovar (kulatina, plechy) ovlivňuje korozní odolnost také. K tomu pak přistupuje opracování polotovaru na jednotlivé díly u výrobce. Obráběním je materiál mechanicky a tepelně namáhán, používají se různé obráběcí kapaliny (z nichž některé korozi doslova nastartují), používají se různé procesy a chemikálie mezioperačního mytí obrobků. To vše není schopen uživatel zbraně ovlivnit a je na výrobci, jak se s tím popere. Navíc soubor těchto faktorů má jeden nepříjemný důsledek. Nelze zaručit, že určitá výrobní šarže zbraně, bude mít stejnou korozní odolnost, jako ta další. Proto ani nelze uživatelsky srovnávat své zkušenosti s odolností určitých zbraní.
Nicméně pro uživatele platí několik praktických zákonitostí. Z čím více dílů je zbraň vyrobena, tím je na korozi náchylnější. Také kombinace různých kovových materiálů toto riziko zvyšuje. Stačí i různé druhy oceli, nebo různé povrchové úpravy, které jsou v kontaktu. Dokonce má důležitý vliv i hrubost opracování povrchů. Například pokud dosedá leštěný povrch na broušený, dojde za určitých podmínek k tvorbě galvanického článku. Také tvar dílu nebo i celé zbraně výrazně ovlivňuje tvorbu koroze. Vyčnívající části a ostré rohy jsou horší, než plynulé přechody a zaoblené rohy. Například některé pistole mají na závěru ostré drážkování. Jenže toto drážkování zachytává prach, který tvoří korozní jádra, také vlhkost, která vytváří galvanický článek a členitost povrchu vytváří rozdělení potenciálu na anodu a katodu. Nebo muška z ostrými úhly bude náchylnější na korozi než se zaoblenými.
Koroze je soubor celé řady chemických, elektrochemických, nechemických a biologických procesů. Koroze se dělí podle druhu napadeného materiálu, podle dějů, které ji způsobují, podle reakčního prostředí, podle vzhledu apod. Z hlediska zbraní jsou však nejdůležitější procesy (v pořadí): Elektrochemická, chemická a biologická. Tím, že je zbraň vystavena působení vnějšího prostředí s různou relativní vlhkostí, zahřívá se a ochlazuje, dochází ke kondenzaci vody, nebo přijde přímo do styku s vodou, jsou vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj koroze v elektricky vodivém prostředí. Tím, že se zbraň bere do rukou dostává se na ni další agresivní elektrolyt. Přičemž elektrochemická koroze je rychlá a progresivní. Ale také je palná zbraň vystavena působení agresivních chemikálií. Nejenom z ovzduší, ale především vznikajících při výstřelu. Dochází k rozkladu střelného prachu na dusíkaté sloučeniny, v hlavni se otírá měď nebo olovo. I když obecně je chemická koroze pomalejší, než elektrochemická, tak u palných zbraní jsou hlaveň, ústí, nábojová komora, vyhazovací mechanizmus, závěr, píst apod. ovlivněny redox reakcemi plynů zásadně a srovnatelně. Tím, že se z rukou a vnějšího prostředí dostává na zbraň mikrobiologická kontaminace, určitou roli hraje i biologická koroze.
Z toho všeho vyplývá, že zbraně je nutné proti korozi chránit a ošetřovat. Žádná povrchová úprava totiž není 100% účinná a nevydrží věčně.
Nejběžnějšími postupy povrchových úprav jsou pasivace a konverzní pokovení. Nověji se stále ve větší míře začíná uplatňovat i nanášení keramických povlaků. Pasivace je chemická reakce mezi kovem a chemickým prostředkem za vzniku tenké povrchové vrstvy. Tato vrstva posouvá chemickou rovnováhu korozních reakcí a vytváří bariéru bránící průniku plynů a elektrolytů ke kovu. Nejčastěji se jedná o tzv. brynýrování, kde nejvýznamnější je černění. Jedná se o řízenou oxidaci železa na Fe3O4. Případně jde o kombinaci oxidů a fosfátů, nebo chromátů.
Z konverzních ochran pokovením se nejčastěji setkáváme s chromováním, méně často s niklováním a zlacením. Zlacení je sice vůči korozním procesům nejodolnější, ale má malou mechanickou odolnost. Chromování má slabší odolnost v silně zásaditém prostředí a Ni je méně účinný, než Cr.
Jedny z velice účinných ochran a současně vytvářejících estetické efekty je tvorba keramických povlaků. Ty velmi zvyšují mechanickou odolnost povrchu oceli (nebo dalších kovů), obvykle snižují tření, několika násobně zvyšují korozní odolnost, zvyšují i dielektrickou pevnost. Z nich jsou nejvíc využívány postupy (je jich několik) nenesení keramické vrstvy nitridu titanu. Zajímavých barevných efektů se dosahuje oxynitridem nebo nitridem hliníko-titanovým.
Všechny skupiny ochran mají svoje slabá místa, i když jsou jinak velmi účinné. S výjimkou nitridů nevydrží dlouhodobé mechanické namáhání na otěr a oděr. Neodolávají silným oxidujícím kyselinám, ani silným zásaditým elektrolytům. Tedy podmínky, které u palných zbraní běžně nastávají. Nic nevydrží věčně. Proto je nutné průběžně zbraň ošetřovat dalšími prostředky.
Palnou zbraň bychom mohli rozdělit do čtyř základních zón z hlediska různého korozního prostředí.
a) Části, které přichází do styku jen se spalinami.
b) Části, které přichází do styku se spalinami a jiným kovem (hlaveň a nábojová komora).
c) Části, které nepřichází do styku se spalinami, ale jsou vystaveny působení vnějšího prostředí.
d) Části, které nepřichází do styku se spalinami a nejsou vystaveny přímému účinku vnějšího prostředí (vnitřní součástky).
Spaliny jsou silně agresivní, takže je nutné je odstranit a současně ihned neutralizovat reakce, ke kterým již došlo. Tam, kde dojde k uvolnění ještě částic mědi nebo olova, dochází k tvorbě galvanického článku. Vnější prostředí ovlivňuje povrch kovů nejen tvorbou elektrolytu v podobě zkondenzované vlhkosti nebo deště, případně dotyku rukou, ale také stykem s oxidačními a redukčními plyny a působením UV záření na konzervační prostředek. Vnitřní součásti, které nejsou vystaveny přímému účinku povětrnosti jsou zase obdobou kondenzační komory.
Proto jsou na prostředky určené k čištění, konzervaci a mazání palných zbraní kladeny velice široké požadavky, které jsou mnohem náročnější než pro běžnou průmyslovou výrobu. Okruhy problémů, které by měl takový prostředek řešit jsou zhruba tyto:
- Rozpouštění spalin.
- Rozpouštění předchozích přípravků. Každý přípravek stárne (mění se) a vyčerpává se. Navíc přípravky od různých výrobců se nemusí spolu snášet. Takže je vhodné předchozí přípravek odstranit před nanesením nového.
- Nevodivě od sebe oddělit součástky a mikročástice otřených (odřených) kovů. Tedy fungovat jako účinné dielektrikum.
- Mikročástice otřených (odřených) kovů uvolňovat z povrchu.
- Nedovolit usazování prachových částic.
- Vytvářet hydrofobní (vodo odpudivý) povrch.
- Vytvářet bariérovou vrstvu proti průniku plynů k povrchu kovu.
- Inhibovat korozní reakce.
- Neutralizovat proběhlé nežádoucí reakce.
- Dobře vzlínat, aby se dostal do všech míst, včetně závitů šroubů.
- Mít viskozitu, která umožní jeho dobré nanášení.
- Minimálně podléhat degradaci vodou, UV, teplem.
- Neměnit své vlastnosti v širokém rozsahu teplot.
- Dobře mazat.
- Nesmí napadat používané plastové a pryžové součásti. Atd.
Prostě je toho moc. Většina výrobců prostředků to řeší tak, že jich vyrábí několik na sebe navazujících. V poslední době se však objevuje trend sloučit všechny požadavky do jednoho prostředku. Jedná se o prostředky skupiny CLP (Cleaner, Lubricant and Preservative). Takovými vlaštovkami jsou například BreakFree, Gun Remedy nebo CX Professional CLP.
Historicky se na čištění a konzervaci zbraní používají různé oleje. I když dnes už je možné tyto problémy řešit jinými způsoby (existují výparné prostředky, vodní, organické bez olejové). Jenže setrvačnost lidského myšlení je silná, takže i ty moderní, které žádný olej neobsahují, nebo jen minimálně, se jim podobají.
Ale i ty nejobyčejnější oleje jsou komplikovaným systémem. Principielně se skládají ze základového oleje a celé řady aditiv, které upravují viskozitu, tepelnou stabilitu, UV stabilitu, biologickou stabilitu, lubrikační vlastnosti, tepelnou vodivost, antikorozní vlastnosti, snižují pěnivost, jsou to povrchově aktivní látky, apod. Existují jich tisíce, přestože světových výrobců základových olejů je jen několik desítek. Jenže každý z nich vyrábí řadu základových olejů o různých viskozitách a vlastnostech. Ty pak prodává nejen pod svojí značkou, ale také pod obchodními značkami jiných výrobců olejů. Ti všichni pak dodávají oleje stovkám dalších firem, které z nich míchají finální formulace. A zase pod svým názvem, nebo totéž pod jiným názvem pro někoho jiného.
A aby to nebylo tak jednoduché, existuje současně široká škála základových olejů lišících se svým chemickým složením. Dříve se říkalo, že jsou minerální, syntetické, polosyntetické. Dnes se základové oleje dělí podle svého chemického složení a způsobu výroby na pět skupin. Skupina I. a II. (hodně přibližně řečeno) odpovídá dřívějšímu pojmu minerální, kdežto skupiny IV. a V. dřívějšímu chápání syntetických. Pokud by to někoho zajímalo důkladněji, existuje na internetu celá řada odborných článků. Např. od Ing. Jaroslava Černého, CSc. z Ústavu technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha.
Z hlediska vývoje prostředků pro ošetřování palných zbraní však platí několik obecných kritérií. Nelze použít silikonové oleje, které sice mají řadu výborných vlastností (jsou silně vodo odpudivé, nejsou hygroskopické, odolávají chemikáliím), ale při výstřelu se rozkládají. Vzniklý křemík, oxid křemičitý a nitrid křemičitý, pak v hlavni působí jako smirkový papír. Řada „syntetických“ olejů je hygroskopická nebo dokonce ve vodě rozpustná. Tedy podporují tvorbu galvanického článku. Musí se proto volit oleje, které mají minimální schopnost do sebe přijímat vodu. Také se moc nehodí oleje, které mají vyšší množství nenasycených vazeb. Tyto vazby stárnou, oxidují, polymerují nebo jiným způsobem reagují. Zejména to platí pro rostlinné oleje. Jejich reakce obvykle vedou k iniciaci koroze, nebo k tvorbě lepidla, popřípadě obojího. Snad nejhorší z nich je lněný olej, který dokáže slepit i dva kovy.
Aby bylo možné splnit dříve uvedené požadavky na čisticí konzervační prostředek, není možné si vystačit s jedním základovým olejem. Ten celou škálu požadavků není schopen pokrýt. Jedná se tedy o směsi a roztoky různých organických sloučenin. Moderní „oleje“ (přípravky) dokonce žádný olej neobsahují, nebo jen minimální množství. Výhodou je, pokud se přípravek dokáže odpařit a zanechat po sobě „suchý“ a „nemastný“ povrch. Důvod je v tom, že jakýkoliv mastný olejový povrch se stává lapačem prachu.
Jestliže je důležitý samotný základový olej, ještě důležitější jsou aditiva v něm. Řada výrobců olejů se snaží jít cestou nejmenších materiálových nákladů, takže olej sice splňuje účel na který byl vyprojektován, ale tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Třeba někteří výrobci používají jako antikorozní přísady cheláty. Ony fungují, jenže když se dostanou do kontaktu s jinými přísadami v dřívějším prostředku, nebo v následném konzervačním prostředku, dost často se stává, že korozi akcelerují. Přestože jsou dnes všechny oleje kvalitní, jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Důvod je v tom, že se každý výrobce snaží přetrumfnout nějakou výhodou toho druhého a ne vždy uváženě. Jako příklad lze uvést prostředky s obsahem halogenovaných uhlovodíků (Teflon apod.). I když za studena skvěle mažou, při vyšší teplotě se rozkládají a halogeny silně napadají kovy a jejich povrchové úpravy. Nebo jedna firma aby omezila používání baktericidních aditiv, přidává do svých olejových kompozic monokulturu mikroorganizmů (něco jako je princip penicilinu). Zakoupením jejich výrobků člověk získává právo na parádní korozi.
Tak jak se v tom vyznat a vybrat si? Existuje několik jednoduchých i složitějších triků, jak na to. Téměř každý chemický výrobek musí mít podle zákona REACH tzv. Bezpečnostní list (anglicky MSDS). U solidních výrobců jsou tyto Bezpečnostní listy vystaveny na internetu. Z tohoto listu se dá vyčíst základní složení, podle kterého chemik dokáže říci, co od daného prostředku lze očekávat. Má to ale dva háčky. Některé Bezpečnostní listy úmyslně mlží a neuvádějí požadované informace. Mistry v tomto oboru jsou německé firmy. Také některé důležité látky se v nich nemusí objevit, protože jsou v podlimitním množství, nebo jsou klasifikovány jako neškodné. Kupodivu rusky zpracované bezpečnostní listy (výrobků co se k nim dováží) bývají podrobnější, než originální přímo od výrobce.
Protikorozní účinnost prostředku si každý může snadno ověřit doma. Prosím zapomeňte na testy, kdy něco strkáte na balkon nebo střechu. Tam stačí, aby vzorky byly jinak ofukovány (pár cm od sebe), jinak na ně svítilo sluníčko a už máte zcela klamné výsledky. V kuchyni se to dělá takto. Člověk si koupí hrst 100 hřebíků. Nesmí je brát do ruky! Veškerou manipulaci s nimi provádí v PE rukavicích, co jsou na benzínkách. Pak je odmastí nejlépe v izopropanolu, ale také jdou použít odmašťovače, jako např. KORING 702, CX Professional DC, přinejhorším ředidlo C 6000 (to ale urychluje tvorbu koroze). My používáme pro zkoušky plechů v kondenzační komoře napřed 702, pak po uschnutí izopropanol. Odmaštění se provádí tak, že se potřebný počet hřebíků nasype do skleničky a zalijí se odmašťovadlem tak, aby žádný nekoukal nad hladinu. Je dobré s nimi trochu míchat. Po 10 minutách se vytáhnou ven (nedotýkat prsty!) a nechají se na papírové kuchyňské utěrce uschnout postaveny na hlavičku. Pokud člověk zkouší více prostředků (srovnávací zkouška; nejlepší), tak si člověk na hlavičku napíše lihovým fixem nebo značkovačem na sklo o jaký vzorek se jedná (nedělat vrypy!). Obvykle 3 hřebíky na jeden prostředek. Pak do jiné skleničky, nebo skleniček se nalije zkoušený prostředek a do každé se vloží příslušně označené hřebíky. Po jedné minutě se vytáhnou a opět postaví na hlavičku na papírovou utěrku okapat. Pak se vezme zavařovačka, do které se na dno nalijí asi 2 cm destilované vody. Dobré je tam vhodit dětský plastový teploměr do koupele. Hřebíky se na přeskáčku zavěsí do horní části zavařovačky za hlavičku na silon, nebo jiným nevodivým způsobem (v žádném případě nepoužít neizolovaný drát!). Pokud jsou na silonu, tak je nutné ho našponovat tak, aby nebyl prověšen. Hlavičky nebo i hřebíky se nesmí dotýkat. Flaška se co nejlépe zavíčkuje a postaví na topení. Ideální je, pokud se teplota v láhvi udržuje mezi 30-40°C. Proto ten teploměr. Pak to člověk sleduje, kdy se začne tvořit první koroze. Špička hřebíku se nebere do úvahy, jen jeho dřík. Případně si počká tak dlouho, až je možné naprosto jasně odlišit, který prostředek je nejlepší. Když se při 30°C na ošetřeném hřebíku neobjeví koroze do 100 hod, jedná se o kvalitní antikorozní prostředek. Když se při stejné teplotě překročí 300 hod, jde o vynikající výrobek.
Další zkouška je ještě jednodušší. Vezmou se jakékoliv kousky stejného druhu plechu bez koroze. Pozor, opět s ním zacházet v PE rukavicích (otisky prstů i zde zkreslí výsledek)! Plech se namočí do zkoušeného prostředku, nebo více kousků do několika prostředků. Opět srovnávací zkouška je nejlepší. Pak se zavěsí kamkoliv, kde není průvan (nepokládat). Je vhodné si pod ně dát něco savého, aby si člověk nezaolejoval parkety. Plechy se nechají minimálně týden viset. Pak se vezmou bílé papírové kapesníky a z každého zkoušeného vzorku se setře stejná plocha. Kapesníky se položí vedle sebe a porovná se, kolik špíny na každém z nich ulpělo a kolik oleje do sebe každý nasákl. Na barvu se nebere zřetel, protože některé účinné látky bývají barevné! Čím víc špíny a oleje, tím hůř.
Ještě jednodušší zkouška spočívá v tom, že si člověk ze zbraně odmontuje plastovou nebo pryžovou součástku a na její vnitřní stranu kápne zkoušený prostředek. Nechá 10 min působit, setře a zkontroluje zda prostředek nerozleptal danou součástku.
Další zkoušky už jsou individuální. Jak se komu s prostředkem pracuje, jestli na něj nemá alergii, jak dobře čistí, a další osobní zkušenosti. U čištění je zapotřebí dbát na jednu věc. Chce to každý prostředek vyzkoušet několikrát po sobě. Některé dosahují 100% své účinnosti až po opakovaném použití.
Černění, tedy pasivace povrchu oxidy je známá už víc než 100 let. A stejně tak dlouho je známo, že všechny druhy nevydrží dlouhodobě odolávat působení vlhkosti. Navíc v hlavni dochází k vypalování a obrušování této ochranné vrstvy. Pokud by se hlaveň nečistila, docházelo by k usazování spalin a k jejich reakci se železem. A to velice rychle. Další výstřel by tyto produkty utrhl od oceli, vymetl z hlavně, a proces by se opakoval. Rychle narůstá opotřebení. A to je umocněno i tím, že projektil má větší tření. Zvětšuje se netěsnost. Je známo, že postupně dochází ke zvýšení rozptylu a snížení dostřelu. Proto se používají dodatečné ochranné prostředky, které zlepšují protikorozní a další vlastnosti povrchu.
Jakýkoliv prostředek, který je nanesen v hlavni, ovlivňuje první výstřely. Tím, že mění kluzné vlastnosti projektilu, ovlivňuje tlak v hlavni a i rychlost hoření. Navíc projektil působí jako radlice buldozeru, která před sebou tlačí hromadu materiálu. Vzniká tedy paradoxní situace. Na jednu stranu je nutné povrch kovu nějak ošetřit, na druhou stranu z hlediska prvních výstřelů platí, že čím méně, tím lépe. Proto je dobré po aplikaci ošetřujícího přípravku ho vytřít do sucha. To klade velké nároky na čisticí, lubrikační a konzervační prostředky. Musí být dostatečně účinné i při mikronových vrstvách. Tím je z použití vyloučena většina průmyslových olejů. Prostě na specifické podmínky musí být specielní prostředek. Z tohoto pohledu se nejlépe chovají prostředky CLP. Jsou konstruovány tak, aby zaschly a zanechaly minimální nános. Proto také nejméně ze všech ovlivňují první výstřely (to platí i pro jiné zasychající prostředky jako je např. CX Professional DP a jemu podobné). Obecně lze definovat, že by prostředek aplikovaný do hlavně měl splňovat tato kritéria:
- Musí rozpustit spaliny.
- Uvolnit od povrchu kovu karbon a mikročástice kovů.
- Nesmí dovolit jejich zpětné usazení.
- Musí neutralizovat již proběhlé chemické korozní reakce.
- Musí elektricky izolovat.
- Během výstřelu se nesmí rozkládat na zplodiny, které by akcelerovaly korozi, nebo se pevně nalepily na stěnu hlavně.
- Musí mazat vývrt, aby nedocházelo ke zvýšenému tření a oděru kovů.
- Musí zabraňovat adhezi spalin a karbonu k hlavni při následném výstřelu.
- Musí chránit proti korozi.
- Nesmí nalepovat prach.
- Musí odpuzovat vodu.

Ing. Peter Stuchlík, CSc., CTex ATI
V Brně 7.3.2011
:geek: korekturu provedl: uaz469

zdroj: http://www.strelecky-portal.cz/zbrane-a-strelivo/recenze/cisteni-a-konzervace-zbrani.html

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 27.02.2012 20:36
od goral
na okraj k textu...
vrele doporucuji Break free. Opravdu asi to nejlepsi co se da z mazadel poridit. Trzni cena za malou flasticku je pet set pokud vim. Kdyby nekdo chtel, zvladl bych to sehnat mnohem levneji (za cenou dvou az tri lahvicek dozivotni zasoby....)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 28.02.2012 13:12
od karel22
Mě se osvědčila kombinace WD-40 na vyčištění zbraně a pro uložení a promazání zbraně olej na šicí stroje.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 05.03.2012 16:09
od Stolberg
Zatím používám WD40 a Konkor 101, ale z hlediska použití v PA době by mě zajímalo, zda by se k mazání/konzervaci zbraní dal použít i transformátorový olej. Mám přístup k většímu množství....a tak by bylo opravdu dlouho čím mazat popř. čistit. Nemáte někdo s tímto nějaké zkušenosti/informace :?:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 05.03.2012 17:02
od Venet
OT ale, trafo olej, kamarat pouziva do diesla, na leto ked je teplo netreba nic menit na motore ;)
Odloz kolko mozes. dnesna nafta je kontaminovana biozlozkou ktora nerobi dobrotu a nafta dlho nevydrzi (narozdiel od trafo oleja)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 05.03.2012 20:38
od Pepe
Debata o alterativních pohonných hmotách přesunuta sem: viewtopic.php?f=45&t=736&p=15348#p15348

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 06.03.2012 8:00
od marish
WD40 nosim na sřelnici, na nějaký to prostříknutí třeba po střelbě.
Jinak mi nevadí konkor, ale raději mám balistol- voní mi a vezmu s ním všechno, kov, dřevo, kůži...
Když chci něco hodně vyčistit, mám nějaký triclean čistidlo, to i odmastí, a pak to zase namažu.

Zajímaly by mě zkušenosti s běžnými (dobře sehnatelnými) oleji, bez tlakových nádobek.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 06.03.2012 20:00
od Fenring
Nemáte někdo zkušenosti, jak se zbavit koroze zbraně? povrchové i hloubkové?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 06.03.2012 20:37
od omaha
My jsme používali kyselinu fosforečnou.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.04.2012 22:08
od Steril
Co řešení tohohle problému v PA? Dají se specializované prostředky nahradit něčím běžně dostupným, nebo dokonce doma vyrobitelným?
Tenhle problém mi přišel na mysl při čištění Mosiny, se kterou jsem byl v sobotu střílet - kvůli korozivním zápalkám to je opravdu fuška, při které spotřebuju hojně všemožných čisticích a konzervačních prostředků...

V PA budu samozřejmě také potřebovat zachovat zbraně v pokud možno co nejlepším stavu. Bude se IMHO střílet dost málo, pár ran bude z důvodu nutnosti šetření střeliva muset ve většině situací stačit - to ale taky stačí na zanesení hlavně tak, aby začala dost rychle reznout - bude proto potřeba pokaždé vyčistit stejně důkladně, jako po dni na střelnici.

Zásoby nábojů mám do většiny zbraní v řádu tisíců, s čištěním to ale boužel tak slavné není, popravdě by mi asi adekvátní zásoba zabrala víc místa něž to střelivo :D

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.04.2012 23:02
od Leon Chamel
K udržování většiny běžných zbraní v provozu bohatě postačí motorový olej. Litřík syntetiky svého majitele v těžkých dobách dost možná přežije, některé „hustší“ oleje by bylo v arktických mrazech vhodné říznout benzínem. V nouzi nejvyšší bych použil třeba i přefiltrovaný použitý olej z odstaveného vraku.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.04.2012 23:07
od goral
Jedna moznost, nakoupit proste nekolik litru break free, jak jsem psal...
To ti vystaci do konce zivota - zarucuju

Druha vec - opravdu potrebujes cistici protredky? podle me by to slo i bez nich - bude to vic prace, ale pujde to. Stara hadra se vzdcky nejaka najde a pokud ne, da se pouzit mnoho prirodniho materialu (ale uznava, nezkousel jsem to)

A mazani? Glock ani kosa nepotrebuji vic nez par kapek, mnohdy ani to ne...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.08.2012 9:53
od cooper
dotaz, jak nejlépe zakonzervovat kvér, když ho chci zakopat do země na přípdané SHTF?? máte nějaké osvědčené :-) rady, čím ho napatlat ev. do čeho vložit, aby byl conejvíce chráněn před vlhkostí a ideálně i před hledači kovů?
dík

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.08.2012 10:41
od JimmyJazz
pred hledaci kovu tezko - maximalne tak udelat nad schrankou par centimetru pod zemi ohniste s par zatkami od piva a pod to tak po dvaceti centimetrech starou plechovku. To by mohlo detektorare odradit. Co se konzervace tyce, tak temer vsechny moje dlouhe zbrane mely na/v sobe z fabriky nejakou vazelinu. Tudiz tak. Ja bych vsak volil cestu dukladneho vycisteni a naolejovani. Pak zatavit do igelitaku spolecne s vlhkost pohlcujicimi sacky.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.08.2012 13:25
od sroub
Podle kamaráda kterej to balil na vojně (asi do NZ?) se zbraň vyčistila, zakonzervovala zbrojní vaazelínou, zabalila to takovýho toho voskovýho, mastnýho papíru, a dalo se to do pytle z tlustýho igelitu, kam se dal pytlíček se silicagelem, vymačkal se z toho vzduch a pak se to do toho zavařilo, jako když se dělaly svačiny. Prej takhle konzervovali od samopalů, po T-55 (což bych docela chtěl vidět :lol: :lol: :lol: )
Osobně bych si na zakopávání zbraně sehnal vodotěsnej kufr, něco jako dělá Pelican a podobný firmy, vytřít zbraň o sucha, namazat konzervací, voskovej papír by asi ani nemusel bejt, a dal bych to s tim silicagelem, nebo jinym pohlcovačem vlhkosti do toho kufru. Dalo by se k tomu přihodit i dost napáskovaný munice, čištění i nějaký balení konzervantu, a možná že bych to před zkopánim ještě šoupnul na noc do mrazáku, a ráno vyndal a vymet krystalky ledu, čímž by se (podle mě) zajistila daleko nižší vlhkost uvnitř toho kufru. V armyhopech se daj tyhle vojenský kufry dostat za poměrně lidový ceny (oproti nákupu novýho kufru), maj přetlakovej ventil kdyby se to uvnitř přehřálo(třeba když ho necháte v iráku přez den na sluníčku, a v poledne si vzpomenete že ho chcete otevřít :D )aby to mohlo ufouknout, a dj se sehnat v nejrůznějších tvarech a velikostech, od notebookových, až po takovej kterej by tu osmapdesátku se sklopkou a deseti zásobníkama v pohodě pojmul :)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.08.2012 23:46
od Kocour
Ventil u kufrů má hlavně důvod, aby to šlo otevřít při podtlaku.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.10.2013 18:49
od wlasow74
Myslíte že boresnake nahradí klasické čištění se vším všudy.
Názorů jsem četl několik a je to+- 50:50.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.10.2013 18:54
od MacGyver
Čištění zbraní bylo v době internetu povýšeno na vědu ;)

Šňůry jsou skvělé, ale občas je nutné vzít hrubší nástroj. Zejména, když se střílí olovem. Podle mě má oboje svoje místo a využití. Jedno nenahradí stoprocentně druhé.

Existuje sekta čističů, kteří zavrhují i mosazné kartáčky. Dávám kvízovou otázku: Kolikrát se musí protáhnout hlaveň mosazným kartáčkem, aby se opotřebení vyrovnalo jednomu výstřelu?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.10.2013 21:13
od MRAK
ještě bych se vrátil k té dlouhodobější konzervaci .....
(například nějaké "bezzbrojákové" zbraně)

Co takto?

# hliníkový kufr
# kovová bedýnka (která pojme zbraň a vejde se do Al kufru)
# smršťovací folie
# vyčištěná, vazelínou ošetřená zbraň v mastným hadru
# velká pixla expanzní PU pěny
# silnej igelitovej pytel


vyčištěnou a zabalenou braň zabalit ještě do igeliťáku
vrazit do kovové bedýnky
vystříkat PUpěnou
zavřít, zabalit do smršťovačky
vrazit do hliníkovýho kufru
vystříkat PUpěnou
zavřít, zabalit do smršťovačky
vrazit do silnýho igeliťáku
zakopat

například:
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.10.2013 21:17
od Fabulous
Zrezne ti to jak liška. PUR netěsní vlhkost. Chybí silikagely. Atd...

Teda jestli jsi to nemyslel ironicky :?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.10.2013 21:18
od Fenring
Co říkáte na negativní hodnocení boresnaku? Dokonce jsou i názory, že je až škodlivý vůči ústí hlavně. Tak nevím co si z toho vzít. Někdo vychvaluje a někdo zavrhuje :?:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.10.2013 21:20
od MRAK
K Fabikovi:

aha, to jsem nevěděl ...
ale silicagel samozřejmě do pytlíku ke zbrani ....

a co takhle?


Jak už název napovídá, XXXX Studnařská pěna se používá na utěsnění stavebních segmentů proti pronikání vody, například u skruží studní, jímek, nebo při spojování kanalizačních rour.

Pěna je po vytvrzení vodotěsná (až do tlaku 0,5 baru). Odolává minerálním olejům, všem půdním bakteriím a kyselinám. Je určitě dobré zmínit, že po vytvrzení ji lze překrýt tmelem, omítkou, či nátěrem.

Jedná se o speciálně vyvinutou pěnu, která je odolná vůči trvalému působení vody.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.10.2013 22:31
od Fabulous
Ale houno ;) To jsou reklamni kecy. V idealnim pripade tesni, tak nejak, ale v zadnem pripade neni VLHKOTESNA a PAROTESNA. Coz my zrovna potrebujeme...

Me se osvedcilo (3 roky):

1. Promazat zbran do bezvedomi
2. Zabalit do bavlneneho hadru (udrzuje olej na zbrani)
3. Prilozit silikagel
4. Zabalit do silnostenneho pytliku a zalepit
5. Ulozit na misto se stalou teplotou

Muzes udelat pokus ve tvem sklepe se studankou ;) Co vydrzi tam, to vydrzi asi vsude.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.10.2013 2:40
od krvfx
Možná by stáli za to přibalit inhibitor koroze, třeba od firmy Zerust.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.10.2013 8:00
od MrPorter
Fenring píše:Co říkáte na negativní hodnocení boresnaku? Dokonce jsou i názory, že je až škodlivý vůči ústí hlavně. Tak nevím co si z toho vzít. Někdo vychvaluje a někdo zavrhuje :?:

Pokud to táhnu v jedné ose s hlavní, tak myslím není důvod aby to ústí něco udělalo. Pokud bych to ústí použil jako kladku a táhl to našikmo, tak to už asi bude horší. 10/22 čístím právě jen snakem, a pak ještě na konzervaci flanelovým vytěrákem kápnutým Balistolem.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 26.10.2013 5:29
od wlasow74
Sběratel zbraní, který má ve sbírce kousky o kterých se mi sice zdá, ale nikdy na ně mít nebudu mi řekl že mu na čištění bohatě stačí originál boresnake, bavlněný tampón a gun remedy. A to předesílám že on je na zbraně pünktlich.
Kolikrát mi říká že člověk nemá až moc podléhat reklamě a recenzím různých gun magazínů atd. Je to byznys a to že nekupuji karbonové tyče vytěráku, vodítka, bavlněné vytěráky bratru za 600kč a jiné vymoženosti, neznamená že nemám čisté a nepoškozené laufy.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 26.10.2013 10:46
od achopsalista
na vojne som sa naučit používať kus padákovej šnúry s naviazanými uzlami. hore sme to priviazali na vodovodné rúry , navliekli na hlaveň a prišlapli druhý koniec padákovky. po pár prieťahoch /pohyb so zbraňou/ sa vývrt leskol ako psie g...
na konzervovanie používam v lekárni zakúpený parafínový olej. je hustejší ako wd nezosychá a vytvára kompaktný film...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 26.10.2013 11:42
od wlasow74
Po shlédnutí některých videií na youtube jsem dospěl k názoru že někteří mají na čištění laufů státnice z vyšší dívčí a jsou tak trošku otroci svého kvéru ( několik lázní teplé vody, proplachování, mechanická část potom zase proplachování,olejování a vysoušení = 1.5 hod na střelnici a půl dne v :moon čištěním kvéru. To by mě moje tolerantní manželka asi už nedarovala. :punch :D

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 26.10.2013 12:55
od Lachtan
Co se nevyčistí v prvních 10ti minutách, nestojí za další čištění 8-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.11.2013 20:17
od michal
Na dlouhodobou konzervaci rozmíchat včelí vosk s benzínem a zbraň potřít.Nechat uschnout (odpařit benzin).Odstranění se provádí štětcem v benzinu.Vytvoří se kompaktní pružná vodovzdorná vrstva.Tloušťku ochranné vrstvy lze regulovat dle množství benzinu.I takto ošetřená zbrań je stále připravena k okamžitému použití. Na čištění a krátkodobou konzervaci WD 40, příp Konkor sprej.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.11.2013 23:40
od Medař
Pokud bych chtěl zbraň uskladnit na hodně dlouhou dobu,tak ji nechám lehce mastnou od oleje,dám do igeliťáku a vytáhnu vzduch.Rozhodně žádná záplava oleje.Mám amnestované kvéry,které byly v celtě za trámem 50 let pouze s gumovou krytkou hlavně a jsou v perfektním stavu.Pokud někdo bydlí v místě se zvýšenou vlhkostí a chce nějákou schránku,tak asi nejlevnější je novodurová trubka se zátkou.Vydrží dlouho.

čištění:nevím,co by na boresnake mělo ničit ústí hlavně.Jsou tam nějáké ocelové části?Já používám klasický ocelový vytěrák s nasazenou akvarijní hadičkou na těle vytěráku.Každý čistí kvér jinak a záleží,jestli jde o drahý kousek či pracovní pistoli.Pokud se střílí vojenskou municí se rtuťovou zápalkou,tak je zvýšená údržba nutná.Rtuť je vysoce korozivní.Každý kvér si ale čas od času zaslouží očistnou lázeň třeba v naftě.Dřevěné části je při větší údržbě lepší sundat a udržovat lněným olejem.Klasický olej na zbraně dřevo ničí,to černá,křehne a láme se.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 26.11.2013 18:49
od miki
michal píše:Na dlouhodobou konzervaci rozmíchat včelí vosk s benzínem a zbraň potřít.Nechat uschnout (odpařit benzin).Odstranění se provádí štětcem v benzinu.Vytvoří se kompaktní pružná vodovzdorná vrstva.Tloušťku ochranné vrstvy lze regulovat dle množství benzinu.I takto ošetřená zbrań je stále připravena k okamžitému použití. Na čištění a krátkodobou konzervaci WD 40, příp Konkor sprej.

Zdravím.
V podstatě souhlasím ale na 100% pouze na krátkou dobu. Ten vosk je sice velmi kvalitní aleje to prevít na teplotu.
Pokud je v teplotě tak okolo 20-30 st. C žádný problém ale při teplotě pod nulou začíná i velmi čistý postupně křehnout.
Mám to z vlastní skušenosti našel jsem asi po dvou letech pár mezistěn (jsou to plásty vylisovaného vosku s nárysem buněk pro včeličky) v kůlně jen tak v papíře založené ve skříni. Po rozbalení se ty mezistěny, prostě rozlámaly na drobné kousky.
Dle mého názoru (neověřeno) tam dochází vlivem teploty k tzv. rekrystalizaci a vosk zkřehne.
Řešil bych to přídavkem nějakého konzervačního oleje a svařením dohromady. Třeba ten parafinový a nebo zkusit i Konkor WD 40 apod (pozor nezkoušel jsem). Zatím jsem pro dlouhodobou konzervaci používal směs ropné vaseliny, oleje (konkor) a benzínu. Vaselína s olejem se musí převařit aby v nich nebyla voda, s benzínem jsem to nezkoušel. :rofl :rofl
Miki.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 27.11.2013 10:56
od michal
To si musí každý vyzkoušet.Místo včelího vosku lze použít svíčku, parafin...Já jsem 100% spokojen s včelím voskem.
Jinak s tím ukládáním do hadru, igelitu...je tam nebezpečí myší či kun.Pokud se na to dostanou, tak obal prohryžou a obsah znečistí výkaly a močí a povrch je okamžitě poškozen hloubkovou korozí.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.02.2014 10:01
od Karlos
Nevíte někdo jaký závit mají běžné kartáčky k vytěrákům? Udělal jsem si krásný vytěrák a mohu si s ním tak leda vytřít... M3 ani M3,5 nepasuje... vypadá to na nějakýho anglána... tak abych věděl jaký šroubek shánět. Díky.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.02.2014 15:24
od Strelec45
Mám dvě sady a každý ma jiný... :head

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.02.2014 9:04
od Hohepa
Jestli to je osmina palce tak zkus FABORY,
některé šrouby mají skladem .
Ideál vzít sebou a na místě zkusit.

Já takhle sehnal ve Strašnicích na Praze 10 šroub na fotostativ,
co pasuje do otvoru foťáků.
Vypadá jako M6, ale dá se do M6 zašroubovat jen na 1,5 otočky
a byla to kupodivu několikakorunová položka.

Vyráběl jsem si hliníkovou redukci otočení šroubu na fotostativu o 90° pro montáž triedru, neb ty prodávané jsou plastové a třepe se to jak osika.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.02.2014 10:41
od Karlos
Takže s kartáčky je to opravdu složité neb si každý výrobce dělá závit jaký chce - zde bych viděl prostor pro zásah EU byrokratů a zavedení jednotného závitu pro vytěráky... už už jsem se chystal napsat do Bruselu když jsem si uvědomil že je to zbytečné a že EU vlastně tento problém již řešit začala (návrhem protektorky Cecilie Malmströmové)...

Takže co jsem zjistil tak nejběžnější závity na kartáčcích jsou tyto:

M3 vnitřní
M5 vnější
Withworth 8/32
Withworth 10/32
Withworth 5/40
a kdový jaký ještě...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 21.04.2014 11:08
od omaha
Vytěrákové nestandartní závity hledejte v tabulkách jako UNF 10-32 ..to je cca. 4.7mm atd. kde UNF značí Unified National Fine a je to standart americký s úhlem profilu stejně jako u u závitu metrického, tj. 60°narozdíl od Whitworthova závitu s úhlem profilu 55°

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 27.11.2014 14:47
od štaflík
Docela mně překvapilo, když jsem hlaveń silně prošmrdlanou boresnakem a prolitou Gunremeady projel vytěrákem s kouskem trička - úplně černý :-( Asi si pořídím takové ty ubrousky-patches do vytěráku. Nicméně boresnake docela zklamaly. Postupně jsem to vyzkoušel na 9, 7.62 a 5.56 mm se setjným výsldkem.
Mimochodem jak často perete své hady (ááno, myslím ty do kvérů)?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 27.11.2014 15:02
od donovanstangiano
Hada mám dost dlouho a ještě jsem ho nepral. Ale je fakt, že ho používám jen těsně po střelbě, když není výhled na čištění v klidu doma. Už se s tím tak nes*ru, ale vždycky čistím mosazným kartáčkem "pod olejem" (Balistol, Konkor, WD), párkrát protáhnu..., pak nylon, a pak udělám test protlačením několika špuntů vytvořených z papírové kuchyňské utěrky. Dokud nejsou čisté opakuji postup (většinou to 2x stačí). Ještě chci upozornit, že nejlepší výsledky jsou s kartáčky, které se v drážkách točí - mají možnost.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 28.11.2014 7:59
od Apokalyptik
Po nastriekaní konkoru nechám pôsobiť a potom čistím bavlnenou handričkou a uchošťuchmi. Hlaveň najskôr nastrihaným pruhom látky upevneným v tej drôtennej alebo plastovej smyčke (je v skladacích sadách na čistenie)
Potom mosadzný alebo plastový kartáčový vyterák a na koniec zase bavlnenou handričkou, ale musí byť bledá, aby som videl, koľko bordelu tam ešte zostalo.
Ale moc sa s tým neseriem, práca trvá 5-10 minút, pôsobenie Konkoru tak +- 20 minút.
Na dlhé hlavne som už nemal nervy, takže som kúpil hada, ale teda nič moc....
Konzervovanie? Niektorí tie svoje hračky síce balzamujú jak V.I.Lenina, ale ono stačí dať viac oleja a nemať zbrane vo vlhku. A ako to ten Lenin hovoril? Strieľať, strieľať, strieľať!
Zbraň hodená v trezore je ako auto na špalkoch..... keď to nepoužívam, treba to predať! Zbožňujem inzeráty, keď niekto predáva 5 ročnú zbraň, ktorá vystrieľala 150 nábojov :wasntme ... najlepšie kaufy :clap

Chcem sa ale opýtať: Má sa hadom čistiť ešte teplý lauf, alebo nie? Z môjho okolia dostávam protichodné informácie a sú to všetko skúsení športoví strelci. Týka sa to CZ 858 a vojenského streliva s ortuťovou zápalkou. (had je nový a ešte som sa tomu tak nevenoval)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.12.2014 14:17
od drymli
Zkoušel někdo na čištění hlavně Milfoam Forrest?

Vzhledem k tomu že je to drahý jako pra*e, tak se první zeptám..

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 19.12.2014 9:39
od Jakub_zerust
krvfx píše:Možná by stáli za to přibalit inhibitor koroze, třeba od firmy Zerust.


Ahoj pánové, náhodou mi gůgl vyhodil odkaz na toto vlákno a protože pro Zerust dělám a mám před Vánocema chvilku čas, tak bych k tomu něco napsal (pokud by to vadilo jako komerce tak to admin samozřejmě může klidně smazat).

osobně kdybych si konzervoval zbraň na delší dobu, tak bych použil náš klasický obalový materiál, tzn. antikorozní fólii. Zbraň dáte do hadice, na obou stranách elegantně zalepíte páskou a to je celé. Vypaří se z toho dovnitř inhibitor, který tu zbraň ochrání - samozřejmě, délka ochrany záleží na podmínkách. Pokud to budete mít doma v šuplíku, tak ta ochrana bude působit roky, ve vlhkém sklepě kde je agresivita prostředí vyšší, se délka působení zkracuje....

Protože ty antikrozní fólie (i papíry) jsou oboustranné, odpařují se účinné látky na obě strany (čili i ven z balení) a tím se životnost balení zkracuje. Ideální tedy je zabalenou věc ještě zalepit do krabice - ihnibitor nasytí vnitřek krabice a jakmile se tak stane, dále se již nevypařuje (nasycený vnitřní prostor další inhibitor nepojme). Tím se ta životnost samozřejmě prodlouží....

Jak se tady řešilo zakopání zbraně pod zem, tak tam by se kromě antikor. sáčku měla použít hliníková fólie. Ta nepropouští žádný vzduch (proto se do ní balí třeba kafe) a tím pádem když zbraň v sáčku ještě zavaříte do té fólie, jedná se o ochranu řekněme alespoň na 5 let. Pak už je jedno, jestli je ta věc pod zemí nebo kdekoliv jinde. samozřejmě, ještě bych to dal do krabice, aby při zasypávání nedošlo k poškození obalu ;-)

takové ty varianty "použít tlustou fólii" atd nefungují, protože každá LDPE fólie propouští vzduch a vlhkost (sice málo, ale tady se bavíme o dlouhém časovém úseku). Tzn. dřív nebo později v obalu z LDPE vlhko bude a i když tam dáte vysoušedlo, tak to se vám časem nasytí a ztratí efekt....

Takže asi tak...
koho tahle sranda zajímá více, může mrknout na naše webovky www.excor-zerust.cz, je to tam myslím celkem hezky vysvětleno....
třeba by vás mohl zajímat i odrezovač který máme atd.
http://www.excor-zerust.cz/sites/defaul ... xample.pdf

přeju hezké svátky a kdyby vás něco zajímalo, klidně se ptejte....

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 28.01.2016 22:30
od TomSmith
Dnešní vychytávka z tchiba :)
Na čištění a krátkodobou kozervaci používám konkor 101, jen nekupuji drahé spreje ale rovnou kanistr :wink:
Vyjde to o hodně levněji. Občas se ale hodí mít možnost nanést ten olej i sprejem. Problém je že bežné 'vodní' rozprašovače s olejem díky jeho vizkozitě nefungují. Dnes mi náhodou padlo oko na kuchyňský olejový rozprašovač a tak jsem to prubnul. Funguje, a to perfektně. Už jen doufat že se to nerozpadne nebo že to konkor nesžere. Samotná nádobka je skleněná, zbytek plast.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 07.02.2016 19:45
od dracekvo
Poradíte, pro .308W mám použít tuto sadu http://www.gunshop.cz/cs/1117-stil-crin ... va-dlouha/ 7mm nebo 8mm?
Díky

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 07.02.2016 19:52
od Fabulous
Obě :D :D :D

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 07.02.2016 19:54
od Nicotinick
7 malá, 8 velká, drátky se ohnou a nečistí. Navíc to je kvalitativně sračka k ničemu a na M305 bude krátké. ;) Kup si hada .30 a máš po starosti, na tvrdochrom to bohatě stačí.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 07.02.2016 20:01
od the.marek
Kup si šňůru 7,62 a máš to, není co řešit.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.08.2016 8:13
od zdoch
Nedávno jsem si pořídil kufr na čištění, už mě vadilo mít čištění ke zbraním různě v krabicích, něco ve skříni atd. Podložka pod zbraň je sice fajn a na čištění stačí, ale s podstavcem je to čištění mnohem pohodlnější a vše mám pohromadě a je to mobilní. Ty 2200,- za to stojí. Při protahování hlavní už nezadrhávám vytěrákama o podložku, případně ubrus. Mě to bylo tak nějak fuk, ale moji drahé polovičce se šmouhy od oleje a bordelu z hlavní na stole a ubrusu moc nelíbily.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.08.2016 18:41
od PetrNovak72
mám souhlasím super věc, hlavně to člověk všechno dá dohromady do toho plastu.. trny, kartáče, různé hadříky, spreje krabice, hady.. uchoštoury, tampony, patche.. prostě všechno:-)

akorát ta 110cm karbon tyč se tam nevejde:-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.08.2016 18:47
od herman
Kde jsi to koupil?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.08.2016 19:19
od Bill Masen
Odkaz obrázku zkopírovat do vyhledávání obrázků v googlu, vyhledat, kliknout na bednu, pak tlačítko navštívit stránku.
http://www.reloading-solar.cz/kufr-na-cisteni-od-firmy-tipton
Teď si připadám jako fakt hustej geek. :rock

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.08.2016 19:24
od PetrNovak72
prodává to víc firem, třeba Bestpatron... kdysi prý byla i verze kdy to bylo plné fitínků... ale je asi lepší si to doplnit dle svých potřeba..(ta plastová krabice ve víku)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.08.2016 19:40
od krvfx
Je to včetně kartáčků a dalších věcí na fotce, nebo je to holá plastová krabice?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.08.2016 19:46
od PetrNovak72
za 2200 je to holé.. dřív myslím za 3500? nebo tak nějak? prodávali to bílé vyplněné vším.. ale prý to přestali vozit..

nejdřív sem toho litoval, ale pak sem zjistil že jsem za 18 let nahromadil spoustu svýho bordýlku takže bych tam platil něco co třeba ani nemám ráže (nějaký sady trnů atd..)

takže sem si to doplnil sám a nelituju......

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 26.08.2016 8:44
od zdoch
V kufru byly jen plastový kalibry pro určení velikosti kartáču a vytěráků. Ten plnej se myslím dá pořad sehnat, ale jak tu už padlo, je to taková univerzální sada. Ale většina lidí má už vlastní čištění ke svým zbraním. Tak jsem koupil prázdnej kufr.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.09.2016 22:10
od Trace
Zdravím, mám dotaz k čištění.

Slyšel jsem, že pokud čistím od ústí hlavně směrem k nábojové komoře, mohu poškodit zahrdlení. Mohu si tímto způsobem poškodit zahrdlení i obyčejným bavlněným hadrem? Může dojít k poškození zahrdlení, pokud hadr není přesně v ose s hlavní (trochu se tře o zahrdlení/konec hlavně)?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.09.2016 22:48
od JOBU
Zahrdlenie,alebo ústie hlavne?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.09.2016 22:49
od Trace
Měl jsem na mysli pouze ústí hlavně

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 11.09.2016 22:54
od JOBU
Pokiaľ to nerobíš 200x za deň tak to nerieš.Jediné na čo si treba dať pozor,aby sa pri čistení zbytočne nešúchal oceľový vyterák po ústi,vtedy poškodenie možné je,ale tiež na možno x té obtieranie.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 6:44
od štaflík
Nebo si pořiď vytěrák s tyčkou potaženou mosazí (lepší) či plastem. Pak neublížíš ničemu.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 11:15
od K4cer
Štaflík mě přivedl na nápad vobalit tyčku vytěráku plastovou hadičkou, která se používá na vedení vzduchu na náklaďácích (nebo, koneckonců jakoukoli plastovou hadičkou, třeba brčkem). Je to hladký a pevný plast, k dostání v průměrech od 4mm do asi 12mm, dokonce v různejch barvách. Dá se to koupit v prodejně ND na náklaďáky a nestojí to nic - což by mohla být jednodušší a levnější varianta než shánět za drahý peníze poplastovaný vytěráky.
V případě např. kartáčku, kterej má na jednom konci štětiny a na druhým voko, by šlo proříznout podélně onu hadičku a tak ji nasadit (ta na vzduch je dost silná, takže bude držet i proříznutá), než ustříhnout voko a pak jej nějak nahrazovat.
Já to takle teda nemám, ale myslím že by to bylo funkční a příležitostně to vyzkouším.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 11:22
od malajizva
v Bauhausu koupíš smršťovací bužírka - v elektropotřebách - prodávají je po 1m.
při zahřátí se smrští a pevně obalí- drží tyčku.
například:
http://www.elima.cz/obchod/spotrebni-material-smrstovaci-buzirky-c-362_529_973.html

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 11:29
od K4cer
Smršťovací bužírka by taky fungovala, ale asi jen krátkodobě, je měkká a v místě dotyku s hranou ústí se vomr..totiž, poškodí. Ta na vzduch je právě velmi odolná oděru, je to nějakej tvrdej polyetylén, nevím přesně.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 15:01
od Nicotinick
Trace píše:Zdravím, mám dotaz k čištění.

Slyšel jsem, že pokud čistím od ústí hlavně směrem k nábojové komoře, mohu poškodit zahrdlení. Mohu si tímto způsobem poškodit zahrdlení i obyčejným bavlněným hadrem? Může dojít k poškození zahrdlení, pokud hadr není přesně v ose s hlavní (trochu se tře o zahrdlení/konec hlavně)?


Už jsme si ujasnili, že se jedná o ústí, jen jsi nenapsal o jakou zbraň se jedná. Asi nejlepší vynález za posledních x let je Hoppe's Bore Snake...lidově zvaný had. Levné, jednoduché, účinné, téměř nezničitelné...po dlouholetých zkušenostech doporučuji spíše originál, čínské napodobeniny mívají dost nekvalitní zatkaný mosazný kartáč. Tady je fakt jedno ze které strany to čistíš. Super pro samonabíječky, pistole, brokovnice....u dlouhých přesných zbraní to už chce kvalitní vytěrákovou tyč ( Dewey, Tipton) a kvalitní trny.

Jinak jsem potkal pár zapřísáhlých "dodržovačů zadopředního směru čištění ", "bužírkových mágů", zasvěceně rozebírajících rozdíly chemického složení Breake Free CLP nebo Ballistolu a jejich blahodárnému působení na čistotu vývrtu pistole......aby se ukázalo, že v rámci úspor střílejí Limití střely s ocelovým pláštěm, až se od hlavně jiskřilo... :)


Obecně to ale samozřejmě platí..čistit od komory k ústí.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 15:29
od PetrNovak72
nejsem mág, ale prostě čistím odzadu:-) vyjímka je bubínek, ale tam si pohlídáš cpaní sajrajtu do mechanismu tím že tam do vyklopenýho místa dáš hadr:-)

kombinuju šnůru (brokovnice, kulovnice hned po výstřelu nebo při nepřízni počasí venku - 4 hodiny na mrazu-dešti a přechody...)

jinak potom samozřejmě tyč, trny, patche... a jedu jen CLP...

jestli je to teda magický tak to se omlouvám, mě to přijde jako takovej základ "slušnýho čištění":-)
(nejsem takovej ten zastánce ruského style :-) - aneb jeden kolega když jsme to řešili.. čistí jen 1x ročně - poprvý před střelnicí... a pak zase na jaře:-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 16:07
od opavak
Na samonabíjecí pušky(i SVD), pistole, brokovnice a revolvery používám už roky prakticky stejný čistící vercajk a prostředky:
- Balistol nebo Brunox
- mosazný kartáč
- kartáček na zuby
- mosazný Pi kartáček 9mm (přehnutý napůl - k čištění plynových násadců)
- Boresnake (podle ráže)
- uchošťoury
- ocelový pistolový vytěrák (vz.82)
- hadr (nejraději stará prostěradla nebo trika)
- stlačený vzduch (k vyfoukání nečistot a oleje - především u SA61)
- občas vřelou vodu a saponát
Tak samo se to dá použít i na preciznější očistu mechanických částí horského kola :D

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 18:50
od archandel22
Ja pouzivam: Break free CLP, hady dle raze, uchostoury, skaldaci vyterak s mosaznym kartackem a bodcem pro patche, save hadry, chemii na usazeniny a kartacky na cisteni dymek perfektne s nimi vypocuju kanalek v hlavni u kosy i Svd. :)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 19:44
od PetrNovak72
to už nefungujou cigára a tkaničky?:-) při ceně dýmkařskýho čištění je se to trochu prodraží ne?:-)

já sem taky dřív používal kde co, nějak se to vykrystalizovalo(mám to jednodušší že samo-bíječky mám pouze krátký..)

na čištění a mazání CLP, šnůry a potom trny, kartáče a tipton karbon tyč.. uchoštoury a hadříky samozřejmostí..
samozřejmě čpavek na "heavy duty" .. a mpro7 kdybych náhodou konzervoval na déle než měsíc hlaveň..

odboural jsem wd, konkor, balistoly a jiný srač.... měl sem toho plný kufr a střídal to jak ponožky:-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 20:15
od Trace
Jakým způsobem čistíte zbraň po střílení obyčejným celopláštěm? Stačí do několika hodin po návratu ze střelnice vytřít hlaveň hadrem s WD 40, nebo jsou potřeba ještě kartáče? Stačí ten nylonový?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 20:21
od herman
Jaký máš lauf? Co ti stačí na tvrdochromu ti nestačí na běžné oceli.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 20:45
od viktor
uvodni clanek supr.
Jinak jsem se zas po vsem moznym vratil ke konkoru 101. mazu s tim skoro vse tak i zbrane. jinak snuru skoro na vse vcetne kratkych, je to pohodlny. Zubni kartáček po bejvalce, je fakt kvalitni a slouží uz docela dlouho. myslim ze je to curaprox proste na zbrane to nej. jinyk si myslim ze brake free mi tak trosku rozezral plastove strenky na jedne pi, ale mozna to byla shoda okolnosti.
At jsem pouzival lecost tak to bylo tak nejak v konecnem vysledku stejne. Zalezelo spise na zbrani. například ZH rezlo neustale stejne uspesne, stacila rosa. A treba CZ 75 to bylo uplne jedno.
Nevim do jake miry je strela moc v kontaktu s mazadly ci konzervanty při prvnim vystrelu. Sttrea v hlavni zas tak moc netesni a je do jiste miry obtekana pracovymi plyny, které muzou vyvrtt do jiste miry očistit ještě ored strelou.
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 20:55
od PetrNovak72
odkážu tě na střelce co řeší "přesnost".. před střelbou se klidně protahuje do sucha(lihem třeba) aby se to odmastilo, případně se řeší "odmaštovací rána"...

někdo má fyzicky dokázáno že první rána jde prostě jinam (třeba o 2cm..?..) někdo tvrdí že ne..

to že spaliny to vyčistí kolem střely a dopředu, to je hustá teorie, tu ještě neznám:-)

já mám zbraně po vyčištění lehce protažené patchem kde je CLP (jako krátkodobá konzervace), když jdu ven, tak to protáhnu 2-3x patchem do sucha... zabere to minutu a mám vyzkoušeno že to vyčištěné chodí dobře dle optiky.... tak proč tam nechávat film... první rána se počítá:-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.09.2016 21:36
od Trace
herman píše:Jaký máš lauf? Co ti stačí na tvrdochromu ti nestačí na běžné oceli.


Mám cz 83 9mm Browning. Hlaveň je drážkovaná, zrcadlová a netuším, jestli se jedná o tvrdochrom či ne. Jak to poznám? Nikde jsem o tom nenašel info (vím, že tvrdochrom má cz 83 v ráži Makarov).

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 8:29
od viktor
husta teorie? ale ne, to je prece znama věc. Si nekde najdi, odkazu je plno jak vypada vystrel z hlavne v zaberu vysokorychlostni kamerou. napred jde stlaceny vzduch, pak v oblaku spalin strela, pak hodne moc spalin a pak nic ..
jj stav hlavne před vystrelem je ovlivňující faktor. jasne o tom není pochyb, otázka je jak moc. když například vycistis malorážku tak prvních 20 - 30 ran neber moc vazne. myslim pusku a trochu presnejsi strelbu, jinak to neres.
jj znam taky takove pripady super cisteni, super udrzby a vůbec, hadrik a na tohle, hadrik B na tamtu zahadne kapaliny a roztoky . osobe nevim nemam na to názor, jen ten ze to proste nepouzivam. Taky jsem se potkal na strelnici s jednim mel opakovačku s optikou na dvojnozce, kufr plny vseho mozneho, takovou peci nemá ani moje motorka, vic kosmetiky nez ma pritelkyne, mel jsem L1A1 z predpazbi hulil spaleny konkor a výsledky byly tak nejak docela srovantelne, tak ti nevim
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 8:45
od PetrNovak72
:-) mě to z malorážky líta tak nějak dle střeliva.. kolikrát když zkouším střelivo tak nastřílím prvních 50 ran lépe než 100-200 ran:-) ale to je rukama:-)) protože od prvních ran nic nečekám tak je to na pohodu:-)

taky sem si prošel hyper-cleaning obdobím, ale pak to zredukoval na základ:-) dokud si nebudu hrát na Shivu tak to myslím stačí, na to moje plácání 50-300 metrů, v reálu nejdu přes 150... (radši jistota...)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 10:18
od des
viktor píše: Taky jsem se potkal na strelnici s jednim mel opakovačku s optikou na dvojnozce, kufr plny vseho mozneho, takovou peci nemá ani moje motorka, vic kosmetiky nez ma pritelkyne, mel jsem L1A1 z predpazbi hulil spaleny konkor a výsledky byly tak nejak docela srovantelne, tak ti nevim
viktor


esli sa to skutočne stalo a neni to zas literární nadsázka, tak snad i ty chápeš že to nebolo díky konkoru a L1A1, ale navzdory tomu ;)

k veci: hlavne pištolí čistím cifom a plastovou kefkou, ostatné brunox.
rámy G raz za čas teplou vodou s nejakým saponátom, žena mi nedovolí dat to do myčky
na gloky a práškované čízy to stači, na tú malú brynýrovanú mrchu budem muset kúpit nejaký fajnovejši olejíček. stačí pár hodín v pocket holstri a lišák je tam :evil:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 11:10
od Trace
Zpet k me puvodni otazce. Cim cistit po strileni pouze celoplastem hlaven CZ 83 9Br? Staci protahnout hlaven hadrem s WD 40, nebo je potreba neco dalsi, pripadne co (jake kartace)? Nechci cistit nejak fanaticky, potreboval bych jen vedet rozumny postup. Melo by se cistit vzdy po kazdem strileni, nebo staci jednou za nekolik navstev strelnice?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 11:52
od malajizva
prosím pročti si vlákno, všechno tu je. :(

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 14:37
od viktor
pro trace,
osobne bych postupovam takto ( delam to uz leta a asi to i funguje )
kup si KONKOR ve spreji, maj ho skoro v kazde poradne drogerii, pumpe skoro všude,
potom snuru 9mm/38 nebo jak je to znaceny, proste reknu snuru na 9 pistoli prodavac uz bude vedet.
Před strelbou protahni hlaven jednou snurou od smerem od komory k usti at ji zbavíš prachu a jiného bordelu. Po strelbe z PI vyhazej naboje, strc do ni zasobnik, zaver v predni poloze, nastrikej davku konkoru zepředu do laufu a dej si cigaro. Az to v klidu vykouris, nebo za cca 5 min, pi rozeber, nastrikej trosku konkoru na kartace na snure, ty jen tak neprehlednes a staci bohate 3 x protáhnout lahfem. pak vem hadrem zbytek Pi a zas to sloz. kdz to chces nosit tak skoro do sucha, trosku tam na tom stejne zustane. Když ji chces zas vrazit v tichu do krabice tak ji poradne zas prostrikej az z ni potece olej a lupni do krabice jak je. Pak samozrejme před strelbou vytrit.
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 14:40
od viktor
nebyla to nadsázka. mas hodne lidi co maj rychla auta a jezdi pomalu a také dost lidi co si prectou aby byli oin musí mit tohle a tohle a vůbec a nakonec stejne ...
ono totiž L1A1 nestrili vůbec spatne..na ty desny mířidla,
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 16:55
od des
Ono je vlastne jedno esli to bola realita alebo fikcia.
Pointa bola v tom diky/navzdory... :idea:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 17:26
od Nicotinick
Mně Konkor nesmí do baráku. Ne že by byl špatný to ne, na zbraně o 100% lepší než WD 40.
Bože ale ten smrad, normálně se mi zvedá kufr. :puke Asi nějaké asociace z dob první studené války.... :roll:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 20:33
od Trace
viktor:

Diky, takovehle howto jsem potreboval :)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 20:59
od Strelec45
des: Cifem? Není to plné abrazivních částic? Potřebuješ "zajet" pistoli? :mrgreen:

Mimouchodem, tady samá nitro... čím čistíte předoffky? Já horká voda s jarem. Hadr na vytěrák a šůrovat, několikrát. Do čista dočista, jak byl ten slogan. Pak na topení nebo sluníčko, podle toho, co zrovna funguje 8-) nechat vyschnout, a pak mírně máznout. Používám taky Konkora. Mám ještě pár sprejů totálistických, to by bylo něco Nicotinicka :mrgreen: Ne ten navoněný, co prodávají dneska.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.09.2016 21:24
od PetrNovak72
dostal jsem někde 2 spreje-flašky nějakýho "black-powder" remover... - robla firma...
daroval jsem to jednomu střelci na střelnici - znáte to, takovej ten vtipnej pán co furt tluče dřevem do laufu, sype to tam ze šprcek a střílí koule do praku:-))) mazaný sádlem z prasete říznutý lojem..

taky furt jaroval atd...
po 2 měsících říkal že super, jen bacha na černění, že to bere všechno..
ale byl spokojen, prý doted jen jaroval, ale takhle to vezme 1x za měsíc a prej jako dětská prdelka
:-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.09.2016 7:06
od viktor
predovka to je vetsi problem, u in . line je to jednodussi, vytocim sroub a mam z hlavne jen trubku a je to daleko snazssi. NIcmene stale horka voda, jar, potom vytrit do sucha a wd 40 ci konkor.
videl jsem nekde neco jako penu na holeni ve streji a cistil s tim predovku. Nafokal do hlavne, nechal chvilku byt a pak to jen protahnul kusem hadru a bylo. To by se me libilo ale nikde jsem nenasel blizssi info.
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.09.2016 7:43
od dolmar
Aktivní pěna? Používám to na leccos, ale na kvéry mě to ještě nenapadlo.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.09.2016 8:32
od krvfx
Pěnou na holení by to asi taky šlo, je to v podstatě mýdlo:)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.09.2016 18:39
od JOBU
Odporúčam vyskúšať čistič brzd v spreji.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.09.2016 21:52
od PetrNovak72
ten sežere i to železo..
spíš nějaký čistící pěny na počítače.. měl jsem takovou která sundavala všechno, nesundatelný lepidlo atd...:-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.09.2016 7:19
od viktor
cistic brz ve spreji je smeska odmastovadel a jinych sracek. Tohle bude pena na vodni bazi. Pena na holeni by asi sla. testnu to.
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.09.2016 21:38
od Baca
Na inlinu pouzivam jar a horucu vodu s bavlnenou stetkou, potom Roblu Black powder na docistenie a nakoniec na konzervaciu CRC Gun Protector :-) WDcko je skor na vytlacenie vody a konkor som pouzil raz a za tri dni bola v hlavni liska. CRC GunProtector aj po mesiaci pri vode ochranil bez straty kyticky.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 7:10
od viktor
to si mel pred konkorem jeste mokrej lauf :D
kartac, to je jasny, bybl s horkou vodou s jarem, pak vytrit do sucha a WD 40, konkor.
mam ji v drzaku na zdi nad posteli. s korozi problemy nemam,
pred strelbou kdyz protahnu hlaven tak je zas hadr cernej, ale to je celkem normalni
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 7:41
od štaflík
Jen poznámka pro ty , kdo to neví (což tady ví asi drtivá většina): při mokrém čistění zbraně je důležité, mít tu vodu fakt hodně horkou a prolít kvér pořádně. Jde o to, aby byl kov opravdu horký a i ve škvírách to tím uschlo. Nebo to pak prolít špiritusem, kdo má dost. Vytlačuje vodu a suší.
Ale přiznám se, že já do zbraní vodu neleju. Přijde mi to nějak divné.
Někde jsem měl předpis na čistící a neutralizační roztoky z návodu do Dragunova.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 7:45
od Baca
Rozhodne mokry lauf nebol. KEd nemam moznost susit na radiatore, alebo na slnku, tak dosusujem teplovzduskou, alebo mimo civilizacie Dremel plynovou letovackou :-) S konkorom to za tri dni hrdzavelo (pri vode pod lesom velka vzdusna vlhkost)odkedy pouzivam na konzervaciu CRCko, absolutne ziaden problem. Navyse konkor ci WD ako konzervant robil problemy s pistonom a ked som nevypalil dve zapalky tak sa casto stane, ze neodpalim nabitu flintu :-( Predsa len je kanalik v pistone a dnovom srobe dost dlhy.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 7:54
od kregan
Pekusní revolver taky vydrbu v horký mejdlový vodě. Ale třeba válec než úplně uschne, tak už začíná chytat lehkej zrzavej povlak.

BTW: SAA mi na vandrech orezne celej, tak ho vždycky vezmu drátěnym kotoučem na vrtačce, čímž je povrch sice bez rzi, ale matnej. Je nějaká metoda, jak mu vrátit zrcadlovej lesk? Dneska sem v OBI kupoval brusný pasty, tak sem zvědavej na výsledek.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 8:22
od Baca
A nezvacsil sa ti kaliber ?? :-) Ta dratenka na vrtacke je HOROR :-D Smirek tak isto. Pastami to snad vylestis, ale zasa sa ti mikrometricky meni priemer komor. Bude sa chovat pri strelbe inak a zasa po case budes alborovat navazku a mozno aj priemer strely. Po vode musis susit AKTIVNE :-) Cim skor je suche tym menej chta lisku. NA vandre ti odporucam prave mnou proklamovany TEFLONOVY konzervant. Sice je vonavy, ale lisku nepusti ani na dosluch :-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 8:28
od kregan
Tim kotoučem čistim samozřejmě jen povrch z venku.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 10:22
od viktor
vodou se samozrejme cisti jen zbrane na cerny prach, drive se pouzivali take cistici emulze voda/olej na cisteni zbrani na bezdymnej prach ale to uz se leta nepouziva. Prave jednim z prvnich pripravku na cisteni akonzervaci zbrani je uz zmineny KONKOR 101 ktery je trhu snad 40 let.
Ono cernoprache zbrane a jejich prakticke pouzivani je hodne zajimave tema. Fakt by me dost zajimalo jak to nasi predci delali. Je neco jineho zbalit flintu, dotahnout ji na strelnici prevazne za pekneho pocasi, tam ji prvni zapalku odmastit, paak si zastrilet v klidu odjt domu a tam ji za vycistit a ulozit.
Perkusni zbrane byla take zbrane denni potreby, tj, lov, valky atd.. tj moznosti servisu omezene, nutnost je mit delni dobu nabite a v pohotovosti. Jsem nikdy nemel predovku nabitou dele nez par minut. nebyl duvod. Predstava ze ji odmastim , nabiju a pak vyrazim na lov je ok ale co potom, vybit to v podstete bez vystrelu taky jde, ale neni to ono. Protikorozni ochrana zbrani take nebyla tak jak je dnes, presto to fungovalo, jak to delali nasi predci ?
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 11:57
od Baca
kregan píše:Tim kotoučem čistim samozřejmě jen povrch z venku.Som sa normalne vydesil :-D

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 13:43
od Strelec45
Viktor: Řekl bych, že normální lid černopraché zbraně neměl a panu hraběti to čistil pucflek. Oleje už nějakou dobu jsou a před tím bylo sádlo. Ne to škvarkový, co si natřete na kedr. :lol: Čistili asi stejně jako my, akorát ne tak často. Nejdéle nabitou pušku, co jsem slyšel ( tedy JPP ), byl rakouský štuc z války 1866 z muzea v HK. A vystřelila i po těch letech. Pravda, už tomu bude 10 let zpět. A okolnosti neznám. Osobně nemám nabito, neboť nevlastním střelnici. ALE určitě tady někdo má GG na nošení. Řekl bych, že to pár dní možná i týdnů zápalka dá. O prachu nemluvě. Jen se s tím nekoupat. :mrgreen:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 14:36
od herman
Já bych zase řekl, že i ten normální lid ty černopraché zbraně měl. Stačí si přečíst trocha literatury.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 16:25
od Jim Corbett
viktor píše:vodou se samozrejme cisti jen zbrane na cerny prach, drive se pouzivali take cistici emulze voda/olej na cisteni zbrani na bezdymnej prach ale to uz se leta nepouziva. Prave jednim z prvnich pripravku na cisteni akonzervaci zbrani je uz zmineny KONKOR 101 ktery je trhu snad 40 let.
Ono cernoprache zbrane a jejich prakticke pouzivani je hodne zajimave tema. Fakt by me dost zajimalo jak to nasi predci delali. Je neco jineho zbalit flintu, dotahnout ji na strelnici prevazne za pekneho pocasi, tam ji prvni zapalku odmastit, paak si zastrilet v klidu odjt domu a tam ji za vycistit a ulozit.
Perkusni zbrane byla take zbrane denni potreby, tj, lov, valky atd.. tj moznosti servisu omezene, nutnost je mit delni dobu nabite a v pohotovosti. Jsem nikdy nemel predovku nabitou dele nez par minut. nebyl duvod. Predstava ze ji odmastim , nabiju a pak vyrazim na lov je ok ale co potom, vybit to v podstete bez vystrelu taky jde, ale neni to ono. Protikorozni ochrana zbrani take nebyla tak jak je dnes, presto to fungovalo, jak to delali nasi predci ?
viktor


Pokud chtěl (většinou měl) mít lovec dlouhodobě nabitou předovku, tak nabíjel následujícím způsobem:
1. prach
2. ucpávka z vosího hnízda (hajzlpapír nebyl, krupice bylo škoda) pod střelu, nebo koule v suchém flastru
3.nad střelu se dávala silná zátka z mazání jako těsnění proti vodě
4. piston se zápalkou chránil kousek včelího vosku (kohout na bezpečnostní ozub), nebo tvrdšího mazání, u křesadla se mezera mezi zavřenou ocílkou a pánvičkou zamazávala včelím voskem.
Existovala spousta dalších kombinací pro konkrétní střelu i zbraň.

Bezpečnost nošení - uložení tehdy nikdo příliš neřešil. Dnes by neměl být problém po lovu ( je předovkou zakázán, čili jen teoreticky, nebo v postapo situaci) nahradit zápalku kouskem silikonu, nebo gumy. Suchý černý prach nedegraduje a nijak nepoškozuje vývrt.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 19:20
od viktor
dik, takze pro in.line by melo stacit nasledujici kombinace
prach, toletak, kus tuheho vosku na mazani strel, ( napr vceli vos plus ricinovy olej ) strela, piston kolem zapalky utesnit take mazanim a hotovo..
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 22:59
od Baca
Ak das kus mazani ci cisteho vosku POD strelu na prach, budes musiet tu flintu drzat v chladnicke :-) Ono totiz oleje z vosku sice pomaly ale ISTO penetruju prach a flegmatizuju ho. Cize nabijes PRACH, namazany projektil (ogival) na to ZATKU z tvrdeho vosku. AK nabijas gulu, tak PRACH, SUCHY nemazany flaster na guli, voskovu zatku ako poslednu. Piston - dieru do pistonu cimkolvek co tesni, neprepusta vodu ani v molekularnej forme a vies ju odstranit prstom - nehtom. Zapalku nasadis pred strelbou. Alebo nasadenu zapalku omatlas nie mazanim na strely, ale zasa mekkym cistym vcelim voskom. Nasadena zapalka a nabita flinta hore popisanym sposobom vydzri ROKY :-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 28.09.2016 18:01
od peacemaker111
Zdravím všechny, prosím, máte někdo zkušenost s čištěním hlavně staré pušky, kde jsou evidentně velmi staré usazeniny ?
Trápím se s čištěním, chemickým i mechanickým a nejsem úspěšný. Uvažuji o boresnaku ale nevím...Je to Winchestrovka 1873, vyrobená roku 1887 se zachovalým vývrtem, ale vidím tam vystouplé ostrůvky něčeho...předpokládám, že olova, protože plášťové střely tehdy ještě neexistovaly (pochopitelně, přítomny jsou i miniaturní dolíky od koroze, ale to neřeším). Děkuji za každý tip.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 29.09.2016 20:47
od PetrNovak72
? wtf? boresnake je mosazný kartáček na hadru..

to že se trápíš chemickým čištěním znamená co?
co nevyčistí čpavek(chemie), to určitě mosazný kartáček nevezme )

zašpuntuj, nalej tohle
https://www.ballistolstore.co.uk/index. ... uct_id=141

počkej a protáhni, případně opakuj...

(za špatné rady neručím a škody neplatím)..

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 30.09.2016 4:39
od viktor
pro Bacu.
Diky, v podstate jde o to izolovat prach jak od mazani tak i proti mozne vlhkosti. Vosk slouzi jako izoacni material. Ale nevidim nic spatneho v reseni, prach, izolacni vlozka, napr papir ci vosi hnizdo, namazana strela voskem napr minie. nasazena zapalka utesnena vcelim voskem
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 30.09.2016 4:44
od viktor
boresnak je snura v ktere je vpletenej kus kartace, tedy mechanicke cisteni, nevydim rozdil v tom co pises.
V prvni rade bych to zkusil klasickym vyterakem a mosaznym kartacem. namazat napr brake free a pak kartac, pokud to nebude mit uspech sel bych na chemii. viz nap zmineny balistol.
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 30.09.2016 7:52
od Baca
To Viktor.

To je ok postup :-) Len si v prispevku na ktory som reagoval tu izolaciu medzi prachom a gulou nemal . Tam bude dobra aj nemazana zatka z filcu napriklad. A na koniec by som nad minnie ako posledny kus dal este kus vosku, aby tesnil aj zvrchu. Ale to bude vhodna na naozaj DLHODOBE ulozenie v nabitom stave :-) A v neprijemnom vlhkom prostredi :-)
Este by som navrhol pri takomto velmi dlhom ulozeni vo vlhkom prostredi nejak zakonzervovat aj vyvrt pred vlhkostou, lebo nabitu pusku nemozes preventivne pretahovat chlpacom na nabijaku :-) (Zasa budem robit reklamu :-P ) Bude stacit strieknut CRC Gun Protector a vyvrt bude proti korozii lepsie chraneny :-) Cez tu poslednu voskovu zatku by sa nemal k prachu dostat. :-) JE totiz slusne vzlinavy (olej). :-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 17.02.2017 1:20
od Trace
Jak čistit hlaveň kosy? Dá se sehnat umělohmotná ohybná (abych se mohlo čistit od komory k ústí) vytěráková tyč? Nebo vzit klasickou dlouhou vytěrákovou tyč, potáhnout ji brčkem (optional) a hlaveň čistit od ústí směrem ke komoře (takto to na youtube všichni dělají)?

Btw čím je čínský boresnake horší než Hoppe's boresnake?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 17.02.2017 11:10
od jerry.mysak
co se týče kartáčku na 308W, tak střela má průměr 7,85 ( a ne 7,62), mosinka dokonce 7,92. Takže 8mm kartáček úplně v pohodě.

Zbraně čistím tyčkama ze samopalovýho čištění. Vzhledem k tomu, že jsem zvládl jemnou motoriku už jako malý dítě, nikdy se mi nestalo, že bych se netrefil vytěrákem do laufu a poškodil ústí.

k zakopání zbraně.
Doporučuju koupit odpadní trubku HT, nebo KG průměru aspon 150 a k tomu koupit víčko a záslepku ( jedno je na rozšířený konec trubky a druhý na ten užší. Je to vodotěsný na několik desítek let. Paranoik si koupí trubky 2 a jednu vloží do druhý. Vyvrtáte si díru vrtákem na sloupky a na stojato zakopete. Poblíž něčeho kovovýho. A kolem do země napíchat hřebíky, aby si detektoráři užili. A v hodně velkým kruhu okolo.

Na konzervaci používám Multi Super 5 od firmy Novatio. Mají i certifikaci na konzervaci zbraní od NATO
Malorážku nečistím, laufy ze kterých honím olovo protáhnu bronzovým kartáčkem a pak prostříkám Multi Super 5 , protáhnu hadříkem do sucha. Stejně tak i povrch. Po celopláštích vynechám mosaznej kartáček.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 17.02.2017 18:40
od MarkusX
Je možno použít kartáčky z čištění 5,56 pro 5,45?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 18.02.2017 8:34
od alpi76
Ano.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 18.02.2017 22:53
od Trace
Je bezpečné čistit nenavoněnými papírovými kapesníky (tzn. celulózou)?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 19.02.2017 0:38
od soumrak
Neni, hrozi vdechnuti, pozreni, vzplanuti a samovolne odreni vrchnich vrstev epitelu na ruce :roll:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 19.02.2017 4:57
od golem
Trace píše:Je bezpečné čistit nenavoněnými papírovými kapesníky (tzn. celulózou)?

Zbrani tím neublížíš (já si s nimi dokonce utírám nos a taky je v pohodě :-D).
Je otázka, jestli se nebudou trhat nebo nechávat "chloupky", to nebaví.
Co se osvědčilo jsou vlhčené ubrousky pro děti. Tak jak jsou, bez dalšího čisticího prostředku, pěkně berou spaliny a podobný bordel (nedělám si srandu, osobně vyzkoušeno).

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 19.02.2017 20:00
od archandel22
Ahoj rozpadlici potreboval bych poradit s bodovou korozi a zaslym chromem na zaveru u mosinky, mate nejake dopruceni, nebo zkusenost probrouzdal jsem internet chemikalii jsem nasel hodne, ale radeji si necham poradit. Predem dik Petr

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 19.03.2017 21:11
od Trace
Z mosazného mi po pár použitích vylítají štětiny, je to normální? Čistím od komory, kartáček nechám úplně vylézt ústím a následně kartáček v opačném směru vtáhnu zpět do hlavně a znovu ho nechám úplně vylézt ústím.

Jaký je rozdíl mezi abralonovým a klasickým mosazným kartáčkem? Je trvanlivější?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 19.03.2017 22:33
od Nicotinick
Normální to je u levných jebek za pár kaček. Kvalitní kartáče Parker-Hale, Dewey, Tipton vydrží několik let.

Abralon je přeci jen abrazivum. Do vojenské samonabíječky s tvrdochromem na hrubý bordel není problém. Do lapované hlavně terčovnice nebo leštěnky pistole za několik desítek tisíc bych ho nepoužil.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 07.05.2017 11:28
od Trace
V čem je možné prát kartáčky? Je možné použít saponát/jedlou sodu?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 07.05.2017 13:11
od štaflík
Já to beru saponem a horkou vodou.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 07.05.2017 14:39
od Serža
hoď to do myčky ;-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 06.06.2017 12:12
od Trace
Jak se chovají moderní CLP čistící oleje, pokud člověk před střelbou nevytře hlaveň (plynový kanál..) dosucha? Předpokládám, že oleje typu konkor se prostě zmení v karbonový nános. Jak to funguje s oleji typu CLP?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 06.06.2017 19:10
od bivoj
Hlaveň se vytírá před střelbou do sucha NIKOLIV kvůli tomu, že by se olej "zakarbonoval" ale kvůli tomu, aby nedošlo k vydutí hlavně při výstřelu z důvodu hydromechanických sil.

Zjednodušeně řečeno - aby se před střelou při pohybu v hlavni nevytvořila na stěnách vývrtu "vlna" oleje, která by nabývala na intenzitě až by mohlo dojít, při určité situaci, k vydutí hlavně.

Toto je přímo úměrné i rychlosti střely - např. u černoprachých pušek či krátkých zbraní je riziko vydutí hlavně při oleji ve vývrtu minimální, ale jak začne střela překonávat rychlost 500 - 600 m/s (tj. u moderních pušek prakticky vše), začíná být riziko vydutí hlavně při jejím zaolejování poměrně akutní.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 06.06.2017 20:01
od Trace
Díky moc za objasnění.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.06.2017 12:04
od Matěj
Měl bych dotaz. Kdysi jsem měl ze Zeleného sportu koupený konzervační olej na zbraně. Nejednalo se o klasický čistící olej, ale o hustý olej, který jakoby "zatuhl" a dobře na kovu ulpěl. Na několika kusech zbraní mi vydržel bez problémů několik let, co to leželo nestřílené v trezoru. Třeba ve vývrtu to utvořilo na pohled minimálně 0,5 mm vrstvu. Vzhledem k tomu, že mi došla plechovka, co jsem měl, tak bych se chtěl zeptat, zda někdo neví, kde něco takového koupit, popř. co by mohlo mít podobné vlastnosti. Na plechovce nebylo kromě údajů v němčině o tom, že se jedná o konzervační olej a číselných kódů nic, čeho se chytit. Plechovku jsem již prozíravě vyhodil...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.06.2017 12:40
od JenDAG
AT INCOR O 190 IB asi nebude zanechavat tak silnou vrstvu po odpareni rozpoustedla.
http://www.zbraneliberec.cz/obchod/pece-o-zbrane/oleje-vazeliny-a-cistidla/-/at-incor-o-190-ib-spray-400-ml

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.06.2017 12:45
od Matěj
Jde o to, že se nejednalo o spray, na rozprašovač to bylo moc husté. Konzerovovalo to docela dobře, měl jsem to ve zbraních, co ležely v trezoru bez používání dobrých 5 let a vrstva, byť už docela zaschlého oleje, byla i po takové době patná (třeba v té hlavni)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.06.2017 13:20
od devlop
To co hledáš, nebo spíše obdoba toho co hledáš bude Cosmoline, legendární US pasta používaná snad už ve WW2. Tady v ČR to prodávají na https://www.brownells-cesko.cz/RUST-VETO/cs . Není to olej, ale tuk.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.06.2017 13:57
od Matěj
Je to dost možné, že je to ono. Zkusím to. Vím, že to, co jsem měl bylo německého původu. Víc nic, ale mluvil jsem s kamarádem, co to měl také a říkal, že to snad ještě někde má, tak třeba přepošle info z obalu.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.07.2017 23:24
od Trace
Několik hodin v kuse protahuji hlaveň u zbraně koupené v komisi mosazým kartáčkem. Papírový kapesník namočený v konkoru, kterým vytřu hlaveň po mosazném kartáči je vždy opakovaně černý. Dá se tohle vůbec vyčistit? Jedná se o jednotlivé vrstvy naneseného karbonu, nebo co to může být?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.07.2017 9:53
od viktor
ne to není karbon ale uz ta hlaven a taky ten kartac, pokud to delas v kuse nekolik hodin stav se v Bohnicích, snad ti ještě pomůžou. :D
na supercisteni je nej chemie, prodavaj se sady vse mosaznym kartáčem proste nevyčistíš.
nevim co mas za zbran ale v rade pripadu je prehnana pece likvidacni vice nez skoro zadna..
viktor

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.07.2017 10:14
od Jezbo
A nepouští ti tam náhodou bordel ten kartáč? Když to opakovaně stříkneš a projedeš kapesníkem tak je kapesník pořád černej? Tohle se stalo kámošovi, když jsi chtěl očistit hlaveň od prachu. Nejdřív hlaveň protáhnul silonovým kartáčem kterým čistí zbraně (a má černý štětiny) pak trnem s kusem látky a strašně se divil proč je látka celá černá :D Prostříkni hlaveň klidně tím konkorem a projeď ji kapesníkem. Několikrát to zopakuj a pak budeš chytřejší. Jinak jak píše viktor.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.07.2017 12:35
od Zarozak
Jak píšou kluci,to je jen otěr z toho mosazňáku,v kombinaci s olejem to udělá takové černé svinstvo ;)
Pokud se do laufu mrkneš se světýlkem na druhém konci a drážky i pole jsou pěkně čisté(pokuds koupil rozumně v komisi,tak bych se nebál říct zrcadlově lesklé),tak je vše v cajku a není třeba to už dál přehánět.
Vojcli co stříleli za války ultrakorozivním svinstvem v dešti,ve sněhu v blátě,to jen narychlo po šturmu protáhli výtěrákem z pod laufu s kusem hadry nebo řetízkem s umělým kartáčkem s pár štětinami mosazi a prošlo to kolikkrát s majitelem celou válku a taky po celou dobu v plně funkčním stavu........mnohdy až dodnes

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.07.2017 19:27
od Trace
Díky za info. Samozřejmě, nic se nemá přehánět. Jak moc mosazný kartáč ubližuje hlavni? Zatím se mi s ním nepodařílo nic poškrábat. Hlaveň je stále a vždy byla zrcadlo, střílí přesněji než já.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.07.2017 19:33
od JOBU
Mozadzný? Porovnaj tvrdosť hlavne s tvrdosťou mosadze a dozvieš sa...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.07.2017 20:02
od Trace
JOBU píše:Mozadzný?


Pardon, jedná se o bronzový kartáč od tohoto výrobce https://www.armed.cz/vyterak-bronz-ruzne-raze/d-106988/

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.07.2017 7:27
od Zarozak
Neublizi hlavni pri beznem cisteni po strelbach vubec,ale nic se nema prehanet samozrejme.Kdyz voda kape na beton nekolik let taky tam udela dulek nebo vyroste stalagmit:-)
Co hlavni ublizi jsou narazy kovani vyteraku o korunu,nevytreny prach a bordel nebo nanosy tuku pred strelbou,nevycistene vetsi nanosy olova pred strelbou(revolvery,malorazky,historicke)

Co hlaven doslova nici jsou oceli platovane strely a korozivni zapalky,pak i pri slusnem cisteni se zivotnost nechromovane hlavne prudce snizuje

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.07.2017 20:55
od PetrNovak72
ach jo...

základ - když na bavlněném patchi jsou černé šupinky a kousky - to je problém..

čištění
1) za tepla protáhnout šnůrou nebo hadrem - zmizí většina co se nestihne usadit..
2) patch namočený clp - skrz
3) kartáč tam - mosaznž
2) patch namočený clp skrz

opakuj body 2 a 3 do aleluja, dokud na tom patchi jsou černé tečky, ťupky, bodky... když je to jen šedivé, si hotov

obvykle není potřeba více než 10-15 cyklů 2/3....

potom to samozřejmě můžeš zašpuntovat a prolejt nějakou čpavko-cleaning věcí:-) (a pak znovu olejovat a projet patchi...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 08.10.2018 19:22
od Rainier Wolfcastle
Mate nekdo zkusenosti s boretech eliminator k cisteni? S cim mate dobre zkusenosti na konzervaci zbrane (ne konkor atd). Potrebuji na loveckou zbran- prechazeni z chladna do tepla...Povrchovka na tikkach neni nic extra...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 08.10.2018 19:29
od JenDAG
Mam, funguje dobre.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 2:54
od bivoj
Rainier Wolfcastle píše:(ne konkor atd)

Důvod proč ne konkor? Zrovna s ním mám na vnější ochranu zbraní celkem dost dobré zkušenosti. Pokud se jedná o hodinařinu (AR15) tak i na vnitřních, pokud se jedná o kovařinu (AK47 ap.) tak tam jsem zatím nenašel přemožitele vůči 10w40 (prosím NEZAMĚŇOVAT S WD40!!! - 10w40 je motorový olej...)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 8:15
od Yeah
Já teda konkor na konzervaci taky moc chválit nemůžu. Používám ho na čištění, ale konzervace ne, z následujících důvodů:

a) při kondezaci vody v částech zbraně pokud k tomu dojde, neochrání. Jiné prostředky se s tímto vyrovnají lépe podle mé zkušenosti (Gunshield clp, nebo ty breakfree)
b) strašně lapá všechen sajrajt, takže mit krochnu na CCW mázlou konkorem pro mě znamenalo obden čištění od milimetrový vrstvy prachu v oblasti ustí a kohoutu (nicméně to je problém všeho co nevysychá, proto teď používám spíše právě gunshield jelikož je to v tomto ohledu výrazně lepší)
c) při CCW ten konkor z té zbraně strašně rychle zmizel

Občas s nim ještě maznu kosu, tam celekm funguje, ale je to daný tim, že je malo používaná a je skaldovaná ve velmi stabilních podmínkách.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 10:02
od devlop
Souhlas s Bivojem, že Ak si dobře rozumí s motorovým olejem, myslím že Michail Kalašnikov ani s jiným mazadlem v rukách ruského vojáka nepočítal :). Já jsem 10W40 také ze začátku používal. Ale postupem času a zkoušení jsem přešel k něčemu jinému. Především, podle mne je nutné rozšlišit přípravky na konzervaci, přípravky na čištění a přípravky na lubrikaci. Žádný all-in-one hogofogo proudlymadeinUSA přípravek, který jako zázrakem rozpouští usazeniny v hlavni, lubirkuje jemné mechanismy ale zároveň také poskytne X měsíční ochranu před korozí, wtf? All-in-one přípravek je vždy jen kompromis, prostě trochu to čistí, trochu to lubirkuje a trochu to chrání před korozí. Nic z toho ale neudělá pořádně. Nejde zkombinovat např. odmašťovací a čistící účinek (odstranění mědi a olova z hlavně, např. Robla Solo na bázi amoniaku) s účinkem konzervačním. Buď odmašťuju a čistím nebo mažu. All-in-one přípravky jsou fajn pro amíky, protože jsou líní jak prasata. Nacamraj CLP na boresnake, protáhnou třikrát hlaveň, nacamraj CLP na spoušťový mechanismus, vošudlaj kartáčkem na zuby, přetřou hadrem (mastným a špinavým z předchozího čištění) a well done. Jo a ještě možná pro vojáky na misi, tam je ale použití jednoho přípravku asi zcela opodstatněné.

Takže po zkoušení jsem dospěl k tomuto setupu:

a) čištění vnějších a vnitřních částí zbraně po střelbě nebo před střelbou z nakonzervováné zbraně:
http://www.brunox.cz/docs/tl-brunox-gun ... -spray.pdf

b) čištění hlavně po střelbě pokud je hodně zaprasená (jinak stačí přípravek viz výše):
https://www.northstyle.cz/cisteni-zbran ... 35302.html

c) lubrikace spoušťového mechanismu a částí kde při střelbě dochází k tření kov-kov:
https://cs.strobl.cz/sprej-na-zbrane-gu ... -schletek/
od http://www.guntuning.de/
teflono-keramická srajda, smrdí to jak bolavá noha ale tření je pak skutečně minimální

d) konzervace - pokud vím, že se např. měsíc nedostanu s dlouhou na střelnici. Na pistoli nošenou denně nepoužívám.
http://www.brunox.cz/docs/tl-brunox-lub-cor-spray.pdf


Jinak všimněte si tloušťky filmu u čistícího a konzervačního přípravku:
čistící: cca 1 - 2 μm
konzervační: 5 - 10 μm

a vo tom to je, když chci konzervovat, musí být ten film prostě mastný a vydatnější. Konkor je kozervační, proto není vhodný na použití před střelbou. Na mastnotu se chytají zbytky prachu a další bordel. Zbraň před střelbou musí být v podstatě suchá, tzn. minimální film mazacího přípravku. Pro konzervaci pak samozřejmě jasný opak. Toto žádný univerzální přípravek nedokáže splnit.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 11:00
od Ibex
na konzervaci zbraní používám na doporučení a k plné spokojenosti toto
http://www.molykote.cz/?s=Supergliss
doporučil mi ho člověk obchodující hlavně s historickými zbraněmi, takže tam už je nějaká slušná konzervace nutná..

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 11:03
od Cep
Jak moc dočasná je u toho oleje "dočasná ochrana před korozí" ?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 11:37
od Ibex
mno dokud to nezrezne :lol:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 13:30
od Cep
To je ovšem mnohem exaktněji stanovená časová jednotka než obvyklá "chvilka".

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 15:24
od Rainier Wolfcastle
Naproto souhlasím s YEAH. Neříkám, že je konkor špatný. Když dojde někdo ze střelnice, vyčistí, nakozervuje jím a hodí do trezoru tak proč ne. Já chci ale něco lepšího, primárně na loveckou zbraň, tj. zbraň která je několikrát do týdne večer venku (často aniž by se z ní vystřelilo) a na které dochází vlivem rozídlu tepot k nadměrné kondenzaci. Chci něco, co vytvoří na povrchu film, abych nemusel pokaždé jak dojdu mazat. V ideálním případě takový přípravek, na který se nebude lepit veškerý prach v okruho 100km.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 18:38
od Fabulous
Možná by stála za popřemýšlení možnost nitridace hlavní. Pokud není zbraň historická, je to dobrý způsob antikorozní ochrany, který tisícinásobně předčí klasický brynýr.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 09.10.2018 19:21
od achopsalista
Kedysi som nad tým tiež uvažoval. Máš nejaký typ kde dlhú nanitridujú? Ideálne rovno aj z vnútra...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 10.10.2018 6:59
od Rainier Wolfcastle
zatím chci zůstat u olejování

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.10.2018 9:15
od jerry.mysak
Fabulous píše:Možná by stála za popřemýšlení možnost nitridace hlavní. Pokud není zbraň historická, je to dobrý způsob antikorozní ochrany, který tisícinásobně předčí klasický brynýr.


ta ocel musí být schopný nitridace. Ne každou ocel můžeš nitridovat. Většina hlavní by asi šla, na ty se používá ocel třídy 15, ale ostatní díly mohou být z různých ocelí a ty nitridovat nejdou. Tedy pokud nitridací nemyslíš napařování vrstvy nitridů - takovej ten zlatej povlak, jak je třeba na závitníkách. Tam jo, ale je to drahý jak prase.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.12.2018 22:43
od bivoj
Spíš tak pro zajímavost, jak má vypadat dlouhodobá konzervace zbraně... ;) Pak i po cca 63 letech vypadá jako nová:
https://www.youtube.com/watch?v=9q_oWMgfrdc

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 17.12.2018 1:38
od coloredo
Taky jsem na to koukal, enfildka zakonzervovaná v 50-tých letech, funglovka, že přecházel dech. A samozřejmě klasika, kvalitní vazelina, voskový papír a pak ještě zalito ve vosku.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 23.01.2019 22:03
od Zarozak
Mám dotaz
Máte někdo účinný,ale opravdu funkční tip na to,jak nebo čím odstranit zažehlené olovo a mosazný otěr z drážek vývrtu?
Myslím tím z rohů drážek vývrtu.
Jedná se o to,že po střelbě olovem jsem klasicky vypucoval lauf olejem,mosazným kartáčem,plastovým a lacetkou do blýštivé čistoty a potom při další akci prohnal už klasickýma FMJ.
Asi ale i přes zdánlivou čistotu zbyl nějaký olověný otěr v rozích drážek vývrtu a FMJ jej následně částečně rozžehlily po celým laufu.Teď už po vyčištění není tak krásně zrcadlový a blýštivý jako doposud,je tam vidět ten zažehlený otěr

Nikdy jsem žádnou spec. chemku na laufy nepoužíval a šlo to dobře i WDčkem a kartáčema,ale tady jsem asi narazil. Máte na to něco osvědčeného?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 23.01.2019 22:14
od devlop
zkus Robla-Solo-MIL, já sice tak zasraný lauf olovem nikdy neměl, takže tohle používám jednou za čas spíše "preventivně". Když ale tohle použiju po vyčištění hlavně klasikou WD40, tak na hadříku po nastříkání Robla co proženu hlavní zůstane další bordel, co WDčko nerozpustilo. Nevýhoda - fakt to smrdí díky tomu čpavku :-) ale co, hlavně že to funguje http://www.ballistol.cz/zbrane4.php
https://cs.strobl.cz/rozpoustedlo-balli ... vent-65ml/

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.01.2019 11:15
od Zarozak
Díky za tip,nerezne po tom lauf?Nebo nechytí fosfát na vnější straně laufu nějaké jiné odstíny?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.01.2019 11:55
od sunny-x
Já použil chemické rozpouštědlo olova jen jednou a již nikdy více. Bylo to na malorážce po cca 1500 kusech. Začalo se to rozjíždět (soustřel), tak jsem to vyčistil (chem.). Po čištění byl lauf krásný, ale soustřel šel úplně do kytek a již se to ani po 500 kusech "nezajelo". Malorajda vpodstatě znehodnocena (na 50m soustřel tak 3cm). Nevím jak se to chem. rozpouštědlo olova určené přímo na hlavně zbraní jmenovalo, ale pokud bys chtěl, tak se ti můžu až budu doma přesně mrknout. Nicméně za mě opravdu chem. rozpouštědlo NE, to raději nechat lauf trochu "zasranej".

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.01.2019 14:12
od TomSmith
Zarozak píše:Díky za tip,nerezne po tom lauf?

Používám taky tu čpavkovou vodičkuBallistol Robla Solo MIL, jak na moderních (jednou za čas) tak na předovkách a historických.
Funguje, lauf nerezne a brynýru (u mne;) to taky neuškodilo.
Akurát jak jsem lenivý tak normálně zašpuntuju lauf, naleju to dovnitř a nechám klidně i několik dní působit. Doporučuji lauf zakrýt i z druhé strany nebo to smrdí fest ;)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.01.2019 14:31
od Alstratt
Na cisteni a lubrikaci zbrani a jinych mechanismu mam momentalne z pripravku Bore Tech na cisteni a na lubrikaci stary znamy, dobry, levny Hoppe a opravdu dobry lepsi nez kdejake o dost drazsi znackove olejicky.

https://www.boretech.com/

http://www.hoppes.com/
https://www.amazon.com/Hoppes-Lubricati ... B0013R67A6 Sikovny maly aplikator neza*eru tim celou zbran. Neni potreba spotrebovat hromady oleje, navic zbran za*rana cela od oleje prinasi spis potom problemy.

Vetsinu, zbytek veci na cisteni zbrani mam uz spis v malem kulatem pouzdre od Otis z toho co se tam vejde. V nem mam neco co Otis nabizi a neco od jinych znacek. Trochu poupravene podle sebe, staci mi to na to cisteni kdyz nekde jsem, doma to pak mam ve vetsim. Vse funguje tak jak ma zadny problem.

https://otistec.com/gun-cleaning-kits/
https://otisdefense.com/military-weapons-cleaning/

Na striknuti optiky zvenku skla mam Purosol.

https://purosol.com/products/purosol-lens-cleaner
https://purosol.com/collections/lens-cl ... iber-cloth

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.01.2019 15:12
od kregan
Mě nedávno příjemně překvapil tenhle
http://www.beareka.cz/1097-2-prislusens ... -100ml.htm
původně sem si šel taky pro rozpouštědlo, který neměli a šikovně mi prodali olej. Zatím vyzkoušen jen na Glocku a hlaveň vyčistil líp než Balistol nebo Konkor.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.01.2019 17:12
od bivoj
sunny-x píše:...Po čištění byl lauf krásný, ale soustřel šel úplně do kytek a již se to ani po 500 kusech "nezajelo". Malorajda vpodstatě znehodnocena...

Situace, kdy dokonalé vyčištění vývrtu znamená "znehodnocená zbraň" značí, že se zbraní není jaksi vše úplně v pořádku.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.01.2019 17:31
od Bill Masen
A co si myslíte o oleji Rhinoceraptor na mazání a na čištění Gun Remedy?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.01.2019 9:20
od sunny-x
bivoj: To jsem si původně myslel taky, tak jsem to vše raději komplet do posleního šroubku rozebral a zkontroloval, vše OK. Tak potom další myšlenka, že potřebuje znovu "zajet" hlaveň a nic, pořád stejně na pikaču. Spíš to vidím na nějaké mnou neviditelné (okem) poškození drážek vývrtu. Holt jsem to chtěl všechno "deokonale" vyčistit a takhle jsem dopadl. Podotýkám, že malorajda byla koupena nová. 1500 ks (RWS rifle match) a potom chemické čištění a jsem v bruseli jak baťa z dřevákama. Ještě jsem ji rozebral 2x a znovu kontroloval a pořád nic. Celkem mě to prudí, holt dneska cena neodpovídá kvalitě :-/

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.01.2019 15:18
od Zarozak
To se mi zas moc nezdá,pokud okem vidně není nějak domršený nebo chycený vývrt.Ono ani ten vývrt nemá až takový vliv,spíš koruna.Máš ji plně v kondici?

Mě se jedná hlavně o to,jestli se to nechová jak korozivní střelivo.Že odmočím sračky,pak vydrhnu,naolejuju,uložím a za tejden to vykejsne zase jako prase,o čemž samozřejmě nebudu vědět.
Nebo zdali to nenapadne ten krásný stříbřitý fosfátek na laufu mojí zánovní,milované,opečovávané a leštěné čízy a potom na mě nebude z výhozního okénka koukat nějaký začernalý,duhový hnus.Z toho bych asi nespal :lol:

Ten lauf jsem tehdá po olovu vyčistil okem vidně dokonale a kromě zrcadlového lesku tam nebylo nic navíc vidět.Ale bohužel zůstalo asi nějaké stopové množství olova v rožcích drážek vývrtu,které nebylo po vyčištění vidět a to se pak rozmazalo FMJčkama po celým laufu v kombinaci s mosazným otěrem ze samotných FMJ. Od té doby se toho prostě nemohu zbavit a furt to tam částečně více nebo méně je i po důkladném vydrhnutí.
Od olova zajebaným laufem bych FMJ nikdy nehnal,na to jsem zas hračička :rock

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 26.01.2019 16:40
od coloredo
Jedna stará střelecká moudrost říká, že s čištěním malorážky se to moc nepřehání, stačí lehce projet štětinovým kartáčkem, kdo nemá, stačí špagát se sukem na konci nebo kus měděnéno drátu zahnutého na konci a kouskem hadříku 2xprojet a je čisto. Pokud se už někdo dostal do stádia, že střílí tak přece musí vědět, jestli je střelivo korozivní nebo ne. Kdo má rád svoji zbraň, tak tam takové sračky necpe nebo pokud to nemá min. v hlavni tvrdochrom. U použití celopláštů a olova je též naprosto jasné, že se to nesmí kombinovat. Buď olovo a nebo FMJ. Protože většina střelců ví, jaká je to jebačka vyčistit po olovu dokonale hlaveň, tak si radši každý připlatí a nemusí řešit pracné čištění, v důsledku chemii a ušetří si čas a nervy. (výroba střel, mazání, laborace, aby se to nestrhávalo atd).Jak se to začne zažehlovat a rozmazávat po vývrtu je to prostě na chemii, manuálně prostě opruz. Někdo řeší i otěr tombaku, což už mi příjde trošku sebemrskačství a lije tam čpavkový sračky, přičemž po pár ranách to vypadá zas úplně stejně. :D Tohle má smysl řešit dejme tomu u dlouhých nových kvérů , kdo střílí dálku na přesnost, jinak to moc význam nemá.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 10:58
od Bill Masen
V pátek jsem vystřílel z glocka a csv-9 krabičku přebíjených nábojů. Mám tak zaprasený vývrty, že ani po hodině drbání kartáčem to nepustilo. Přes noc jsem to měl naložený v balistolu a nepomohlo. Jak se toho zbavit?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 11:07
od Haluziak
CLP? Kámoši doporučují to když to nejde běžnou cestou, nebo tu pěnu do hlavně ale to nevím jak se jmenuje.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 12:16
od Bill Masen
Co je CLP?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 12:53
od Haluziak

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 13:08
od kregan
Řešil jsem podobný problém. Pěna od Ballistolu (Schwarz-pulver Solvent) moc nezabrala. Teď používám to zmiňované CLP a docela to jde. I když vzhledem k mé lenosti uvažuju i o nějaký silnější chemii.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 13:54
od Bill Masen
A jak to mám použít? stříknou do hlavně a nechat přes noc, nebo strčit do hlavně ubrousek tímhle nasáknutý?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 14:09
od kregan
Stříknout do hlavně a nechat přes noc. Pak to chce i tak dost drbání mozaznym kartáčkem (když a to nemám čas nebo náladu, upnu ho do vrtačky).

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 14:20
od Rampa
Čím to proboha střílíte? :shock:
Chudáci Vaše vývrty a zbraně... :-D

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 16:51
od JOBU
Mosadzný kartáčik do vrtačky?Chcel by som vidieť čistotu a stav hrán polí/drážok...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 16:53
od kregan
Polygonální vývrt to v pohodě dá. Je jak zrcadlo.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 17:12
od JOBU
Tak polygon ano,beriem naspäť.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 17:48
od Bill Masen
Ve středu jedu do Práglu, kdo tam ten olej prodává? má ho třeba Brímová?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 18:33
od kregan
To nevím. Kupuju v Bearece.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 18:59
od skagerak
Bill Masen píše:V pátek jsem vystřílel z glocka a csv-9 krabičku přebíjených nábojů. Mám tak zaprasený vývrty, že ani po hodině drbání kartáčem to nepustilo. Přes noc jsem to měl naložený v balistolu a nepomohlo. Jak se toho zbavit?


Pojem "prebijeny naboj" muze znamenat vselicos, .. asi bys mohl specifikovat co jsi pouzil(zejmena strelu, pripadne prach) ..

Tak jak tak se da doporucit vhodny kartacek a lidske sadlo... u nekterych veci mi celkem zabira horko a wd, atd..
Trapi te spaliny nebo oter strel?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 20:01
od Bill Masen
skagerak píše:...asi bys mohl specifikovat co jsi pouzil(zejmena strelu, pripadne prach)...
Těžko říct, střela poplášťovaná, ale asi taky domácí. Budou to spaliny.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 23:34
od bivoj
Bill Masen píše:...Budou to spaliny.

Nebudou.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 24.03.2019 23:45
od Bill Masen
Proč myslíš Bivoji?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 1:36
od bivoj
Protože rezidua moderních bezdýmných prachů jsou poměrně lehce vyčistitelný. Největší bordel v hlavni dělají otěry - tj. materiál pláště střely.

Edit - na otěry olova (a koneck konců i mědi) se hodí čpavkové přípravky. Já s úspěchem používám (mimo jiné) i MC7:
img5a578583b9aab.jpg
img5a578583b9aab.jpg (27.27 KiB) Zobrazeno 2469 krát

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 11:26
od TomSmith
bivoj píše:Největší bordel v hlavni dělají otěry

a zápalková slož (pokud se zrovna nejedná o nontox).

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 11:52
od skagerak
@B masen, bylo to olovo,celoplast, pomedene olovo nebo olovo potazene necim barevnym, nebo ??

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 12:59
od kregan
Řekl bych, že nejspíš otěry poměděných střel.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 13:23
od Bill Masen
Tak ty to asi víš, ne máš to samé. Nebo ses toho už zbavil? :hi

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 13:27
od kregan
Používám ho na LOSíky. U čištění koukám na filmy a mám to jako druh relaxace. S tim, že na nějaký rychlejší/efektivnější čištění chci pořídit k tomu určenou chemii. Zatím hledám, co by mohlo být nejúčinnější.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 17:53
od Trace
Pokud se nějaká zbraň (vše včetně hlavně) dlouho ošetřovala konkorem, je rozumný nápad ji (bez návštěvy střelnice) ošetřovat brunoxem kvůli dlouhodobější konzervaci? Nebudou spolu zbytky konkoru a brunoxu nějak reagovat?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 25.03.2019 18:16
od Rampa
Je to úplně v pohode, taky jsem přešel z dlouholeteho pouzivani konkoru na Brunox. Jsou to zbraně,ne raketoplany ;-).

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 23.04.2019 20:02
od Rainier Wolfcastle
Pouzivate nekdo tento konzervant od Brunoxu? Jak moc na sebe vaze prach? Jak jste s nim spokojen co se konzervace tyce? Shanim nejaky konzervant na loveckou zbran, abych nemusel po kazdem prichodu domu mazat- rozdily teplot a kondenzace.
http://www.brunox.cz/docs/tl-brunox-lub-cor-bulk.pdf

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.05.2019 20:50
od Trace
Na kdejakém čistícím oleji je psáno, aby byly použity ochranné pomůcky (rukavice, brýle). Používáte nějaé rukavice? Asi nestačí obyčejné "gumové" z latexu, že? Předpokládám, že je to rozleptá...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.05.2019 21:53
od golem
Kdybych si v tom měl máchat ruce dvě hodiny denně, tak bych to řešil. Ale jednou za čas na chvíli... Rukám to bylo vždycky jedno a do očí jak by se to mělo dostat? Tak ukázkový nešika zase nejsem...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.05.2019 22:31
od Serža
případně se v lékárně dá za pár babek koupit krabice jednorázových latexových rukavic...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 13.05.2019 22:54
od Alstratt
Na kratke pouzivani rukavice nepotrebuji ale mohu pouzit co mi tu este nejake nitrilove zbyly ktere uz v lekarnicce nemam, v ni mam uz jen latexove a polychloroprenove. Latex ti na chemikalie nestaci, lehce se rozpadnou ale mozna vydrzi pokud od nich nebudes ocekavat odolnost. Nitril povetsinou postaci jsou celkem dost odolne, to same polychloroprenove.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.05.2019 6:38
od Rainier Wolfcastle
Jake mate zkusenosti v porovnani bronzovy vs mosazny kartac co se zivotnosti, efektivnosti a setrnosti k vyvrtu tyce?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.05.2019 9:16
od snackmc
Bronz i mosaz jsou měkší, než ocel (materiál hlavně, takže v pohodě), jsou šetrné k vývrtu. Prakticky je to asi jedno.

Používám mosazné kartáže, měním po pár letech. Vzhledem k ceně (pár stovek) to neřeším

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.05.2019 11:15
od Matěj
V čištění na brokovnici mám mosazný i měděný, používám to, co přijde zrovna pod ruku, popravdě rozdíl nevidím.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.05.2019 11:30
od Rainier Wolfcastle
Diky. Od jake firmy kupujete. Ja bral do ted z ciny, ale uz me nejak prestala bavit kratka zivotnost. Proto kdyby jste meli tip na kvalitni kartace, skladaci vyteraky (mam takovy sikovny kufrik na cisteni, tak bych byl rad kdyby se tam vse vlezlo) a snury, byl bych vdecny. Musim uz upgradovat.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.05.2019 11:45
od Matěj
Kartáčky do pořádného čištění mám z různých prodejen. Nevím přesně jaká značka, posledně jsem objednával z Alfatacticalu, protože jsem bral ještě něco jiného. Čistící šňůry mám z Číny, tam jsem výrazný rozdíl oproti značkovým neshledal, to stejně na pořádné čištění zbraně není dělané.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.05.2019 14:52
od Žulda
Já naposledy kupoval kartáče i pro kámoše, tak jsem je bral od výrobce http://www.cistenizbrani.cz/

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.05.2019 15:15
od TomSmith
Trace píše:Používáte nějaé rukavice?

Ano používám, na delší operace latexové na kratší tekuté rukavice.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.05.2019 16:13
od Trace
Namátkou jsem otevřel 2 odkazyna silikonové rukavice, obě obsahovaly silikon. Nejsem přesvědčen, že zrovna silikon je dobrá věc při práci s hlavní (především s jejím vnitřkem)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.05.2019 22:49
od Hohepa
Co je divného na tom, že silikonové rukavice obsahovaly silikon? :chuckle

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.05.2019 8:38
od Trace
Spatne jsem se vyjadril, mel jsem na mysli silikonove tekute rukavice, tzn silikonovy krem na ruce

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.05.2019 14:42
od Zarozak
Používám dlouhá léta WD 40 na vydrhnutí laufů a posléze konkor na promazání zbraní.Celkem to funguje,neříkám,že je to pohodlné,ale jde to. Nyní jsem se ale zamyslel nad AR 15,jestli to co používám,je dobré i na toto?? Přece jen je tam spousta hliníku a pohyblivých kontaktů ocel/hliník,stačí na to ten konkor,nebo to tím pomalu pohřbívám?
Je tam lepší použít něco hustšího na bázi nějakého vzlínavého oleje,který pak rychle vytuhne v tuk?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.05.2019 15:35
od Fabulous
V návodu na .308 DPMS radí hojně mazat hustým olejem. Značku, kvalitu ani typ neuvádí.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.05.2019 17:15
od Haluziak
Já vám nevím, já jsem všechny styčný plochy namazal Interflonem pak utřel. Kde to chtělo kapku oleje (kroužky v BCG jsem kapnul trochu Balistolu a funguju. Na buffer jsem dal Gun Tech Sav vazelína na paintbalky.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 17.05.2019 7:06
od zdoch
Bohužel, ja celý roky WD 40 nepoužil. Do tý doby, co sem se po cestě z kurzu obranný střelby stavil u rodičů. Posekl trávník a nakonec tam přespal. Neměl jsem u sebe čištění na pistoli, tak sem svoji kompaktní čizu jen prostříkl wdčkem a šel spát, druhej den co sem zbraň doma čistil, jsem zjistil, že krom toho, že pistole krásně voněla, WD40 rozpustil bordel kolem náběhu náboje do hlavně a zoubek vytahovače.
Ta zapečená černota nešla dlouho sundat ani bronzovejma kartáčema. Mohl sem to pucovat 10 minut a nic. Už dlouho před tím jsem přemýšlel, že ten bordel odstraním manuálně něčím tvrdším šroubovák/nůž. Druhej den po nastříkání tímhle navoněným parafínem to šlo krásně dolů, sotva sem se toho dotknul hadříkem.
Na čištění ani konzervaci ho nepoužívám a ani nehodlám, ale jednou do roka moc rád tímhle olejem zbraně prostříknu.

A k tý mosazi vs bronz, brozn ani mosaz kovaným hlavním nemůže ublížit.
Brokovnici s chromovanou hlavní už roky čistím ocelovým kartáčem (ten prostření vytěrák):
https://www.google.com/search?q=%C4%8Di ... j5qZNETSiM

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 17.05.2019 10:48
od pedro!
Mně se velmi osvědčila škrabka na brambory :lol: . Myslím tím tu špičku na vydloubávání bubáků. Škrabka je relativně měkká, neublíží a ideální na oškrábání bordelu z pod vytahovače či kolem vstupu do komory.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 08.11.2019 15:48
od Trace
MRAK píše:ještě bych se vrátil k té dlouhodobější konzervaci .....
(například nějaké "bezzbrojákové" zbraně)

Co takto?

# hliníkový kufr
# kovová bedýnka (která pojme zbraň a vejde se do Al kufru)
# smršťovací folie
# vyčištěná, vazelínou ošetřená zbraň v mastným hadru
# velká pixla expanzní PU pěny
# silnej igelitovej pytel


vyčištěnou a zabalenou braň zabalit ještě do igeliťáku
vrazit do kovové bedýnky
vystříkat PUpěnou
zavřít, zabalit do smršťovačky
vrazit do hliníkovýho kufru
vystříkat PUpěnou
zavřít, zabalit do smršťovačky
vrazit do silnýho igeliťáku
zakopat

například:
Obrázek
Obrázek
Obrázek


Proč místo hliníkového kufru nepoužít surplusové muniční schránky? Dle popisu prodejců jsou vodotěsné. Předpokládám tedy, že kolem víka je gumové těsnění.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 11:50
od Temp
Pro neutralizaci starých rtuťových zápalek se dřív v armádě semtam proslulý zbraně mýdlovou vodou.
Kamarád co mu jeho SVT40 rezlo před očima i po čištění CLP, konkorem, Wd40 či balistolem. Vzal vlhčené ubrousky na dětské prdele (bez voňavky) a všechny ocelové části včetně hlavně tím nejdřív vytřel, po té vyčistil pomocí WD40 docistil/namazal a od té doby krásné šedostříbrná flinta.
Já to teď na kosu aplikuji taky a funguje mi to. Můžu to mít čtvrt roku pod postelí a ani známka koroze.

Na mazání kluzných ploch používám motorový olej v tenkém filmu. Kvalitní motorové oleje v motoru zabraňují tomu samému, co se děje ve pušce. Tření, tlaky, teplota a usazování karbonu.
Laboruji i s práškovým molykem na suché mazání a taky to funguje. Jen to nekonzervuje, takže vhodné jen když plánuji strávit den na prašné střelnici a válet se po zemi.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 13:58
od devlop
tak já jsem také po asi dvouletém zkoušení různých kouzelných olejíčků a CLP předražených mastiček ukončil své čistírenské a mazací dobrodružství na kombinaci - WD40/případně Brunox turbo na čištění a 5W40 motorového oleje pro mazání všeho. Všechny hitec vodičky prostě buď rychle odcházely (nemazaly) nebo zbytečně zasíraly zbraň. Skončilo to v koši jako nepotřebný krám vyhoněný reklamou a hezkým balením.

To máte jako s čištěním špinavých rukou - můžete vyzkoušet voňavé mýdlo s 1/4 hydratačního krému, který doporučuje 11 z 10 dermatologů a namazat si je po vyčištění krémíčkem z aloe vera sklizeného za úplňku s pomocí jarních víl a s vůní chanel N05, ale nakonec stejně zjistíte, že nejlépe funguje solvina a indulona :D

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 16:02
od Matěj
Pamatuju člověka, který byl vždycky strašně chytrý, všemu rozumněl, od všeho měl klíče (...) a když si konečně koupil první zbraň, tak s velkou slávou dorazil rovnou na střelecký závod a zbraň nestřílela... Když jsme se na to pak podívali, tak jsme zjistili, že to celé důkladně namazal vazelínou. :lol: Ale nakonzervované to měl asi dobře...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 16:03
od Zarozak
Jak protahujete lauf mosaznými kartáčky?
Stylem od komory až po výjezd kartáčku a zase zpět?
Nebo od komory až po výjezd kartáčku,odšroubovat kartáček,vytáhnout tyčku,našroubovat kartáček a znova?

Nebo jen párkrát hadem a srát na to?

Zpozorovali jste někdo nějaké zhoršení přesnosti vlivem čištění ať už správných nebo nesprávných postupů-mimo malorážky?

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 16:14
od Nicotinick
U přesné kliky samozřejmě kvalitní vytěrák na ložiscích , dobrou chemii, mosazný trn na patche a od komory.

U samonabíječky s chromem nebo nitridem a pistole, párkrát hadem na pohled proti světlu a srát na to. Víc nemá význam ani vliv na funkci....

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 16:36
od skagerak
zarozak

jak kterou...

asi napiš co máš na mysli ...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 18:39
od Zarozak
Třeba AR 15 s nějakým compem nebo brzdou. Nevím jestli má smysl se s tím srát s odšroubováváním kartáčku nebo jako doposud protahováním ven a dovnitř,všiml jsem si totiž u tohoto způsobu, dost velké spotřeby kartáčků, neb se kurví průchodem přes brzdu a ohýbáním vláken. Na druhou stranu,když čistím,musím lauf trápit kartáčkem a WD40 opravdu dost dlouho,než je opravdu čistý. Což si s neustálým šroubováním kartáčku nedovedu časově představit,zvlášť u AR,která se sviní celá jak jetel. Tak trochu ve mě hlodá červ,zdali tím nekurvím zbytečně přesnost

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 20:57
od devlop
Matěj: A co dál, nějaké vyústění příběhu paka co zapatlá svoji první zbraň vazelínou? Nějaká korelace k mému a Tempovému čištění Brunoxem (nebo mýdlovou vodou) a mazání motorovým olejem tam je? (...) Díky za vysvětlení.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 21:53
od Matěj
Nic, jen jsem si na to tak vzpomněl, když je to téma "čištění a konzervace zbraní", pokusil se zvládnout 2 v 1.

Jo a Brunoxem čistím taky, ale že bych tam pozoroval výrazný rozdíl oproti třeba konkoru nebo balistolu, který jsem používal předtím, nepozoruju. A sem tam na rozpouštění sajrajtu používám i na zbraně všeobecně zatracované WD40, když je po ruce a funguje. To abych nebyl mimo tvé téma. Motorový olej jsem na zbraně nezkoušel, když pominu jednu historku, kterou nebudu rozvádět, abych nepohoršil. :)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 22:36
od devlop
Matěj: sem s ní (historkou), ať nejsme jen vážní jak staří páprdové :lol: Však o co jde, buďme rádi, že můžeme řešit, čím si to doma mazat. Jinde řeší akorát, kudyma jít, a nebýt zapíchnutí nebo přinejmenším poplivání muslimem ve své čtvrti při cestě do práce...
jinak, podle mne všechny olejíčky na zbraně jsou jen více či méně zředěné motorové oleje s nějakou super "vesmírnou" přísadou, za kterou si člověk akorát nesmyslně připlatí.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 12.11.2019 22:56
od golem
Matěj píše:A sem tam na rozpouštění sajrajtu používám i na zbraně všeobecně zatracované WD40, když je po ruce a funguje.

WD není zatracované na čištění, na to údajně funguje. Je zatracované na mazání, protože nemaže.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.11.2019 12:04
od RobertK
Mam doma teflonový sprej taky to není špatný na mazaní kluzných ploch.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.11.2019 16:11
od bivoj
devlop píše:...jinak, podle mne všechny olejíčky na zbraně jsou jen více či méně zředěné motorové oleje s nějakou super "vesmírnou" přísadou, za kterou si člověk akorát nesmyslně připlatí.

No, ta první část věty není pravda, což ti potvrdí každý, kdo se zabývá tribologií. Ta druhá, že jsou speciální oleje na zbraně předražené pravda je pouze částečně, neboť se jich na rozdíl od ostatních průmyslových tekutých maziv (třeba i těch motorových olejů) prodá mnohonásobně menší objemové množství. Jenže vývoj nějakého oleje stojí +- stejně ať se jedná o olej motorový či na zbraně - jenže když toho motorového pak budeš prodávat desítky či stovky miliónů litrů pro automotive průmysl na celém světě a toho zbraňového maximálně tisíce litrů, tak se to holt promítne na jeho ceně...

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.11.2019 19:55
od mukl
..a stejně nejlepší je Konkor! :F 101, nebo ještě lépe 103 :hand
Nic víc, nic míň...A jak s oblibou říkám, a to platí u veškeré techniky nejen u zbraní: "Raději kaluž oleje, než jediná krůpěj rzi! :ugeek:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 14.11.2019 21:39
od Zarozak
Tak tak
Jen je docela problematické u těch moderen kontakt alu-ocel,co jsem zjistil. Tam je konkor absolutně nedostačující i po litrech. Chce to prostě už něco lepšího,jináč je opotřebení přímo srdcervoucí

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.11.2019 10:15
od Atrop
Na čištění používám většinou hlavně vodu(korozivní náboje) a mosaznej kartáč.A pak otřu hadrem umaštěným Ballistolem. Když je něco hodně orezlé nebo špinavé tak opět prostříknu Balistolem, a nechám působit, vydrbu a jede se dál :D

Na mazání jen lithiovou vazelínu. Jedno balení vydrží na hodně dlouho, nic to skoro nestojí a odolává vysokým teplotám :yes

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.11.2019 10:29
od mukl
No tak to jóó...Já mám ale všechno jenom oldtimery. Železo, dřevo a tvrdochrom. A na to Konkor stačí 8-)

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.11.2019 14:01
od Temp
Zarozak píše:Tak tak
Jen je docela problematické u těch moderen kontakt alu-ocel,co jsem zjistil. Tam je konkor absolutně nedostačující i po litrech. Chce to prostě už něco lepšího,jináč je opotřebení přímo srdcervoucí


No a tu jsme opět u motorových olejů. Dnešní motory jsou často hliníkové bloky nastrojené ocelovými hejblaty a motorové oleje musí umět mazat obojí a to za vysokých tlaků, teplot a zabraňovat usazování karbonu a chránit před korozí. Tedy všechno to, co musí umět i olej na zbraně.

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 15.11.2019 21:36
od Zarozak
O mazacích schopnostech motoráku nepochybuji,spíš je problém v tom,že se to všechno střelbou vyfoukne pryč a zůstává tam jen mizivé procento znečištěného sajrajtu,co jsem tedy vypozoroval u svých samonabíječek. Já teď střílím hlavně z AR a tam teď používám teflonové mazadlo TEF HT do vysokých teplot,asi to funguje,resp. jsem nevypozoroval žádné rapidní zhoršování stavu,ale dost se toho vyfoukne střelbou pryč i když se jedná o mazadlo hustší.Chtělo by to ještě něco lepšího(hustšího,přilnavějšího),něco jako ty lepkavé vazelíny ve spreji,co po stříknutí jsou jako řídká vodička,která zateče všude a za chvíli to vytuhne v absolutně přilnavý film vazelíny na nějaké silikonové bázi. Myslím,že to mimo jiné dělá WURTH,ale nevím,jak se to přesně jmenuje. Až dojedu ten teflon,budu shánět Wurtha.
Po pár tisících je to ale při podrobnějším zkoumání na nějakých drobných nepodstatných místečkách u AR poznat,že se eloxová vrstvička prošoupala na hliník......nevím,zdali je to normální nebo ne :?:

Re: Čištění a konzervace zbraní

PříspěvekNapsal: 16.11.2019 11:00
od vrbodol
Já to čištění mám asi jako Mukl, celej život konkorem, kdysi jsem taky zkoušel WD, protože bylo v práci na sudy ale konkor rozpouští mnohem líp.A po vyčištění už ani nemažu zjistil jsem že na funkci mejch zbraní to nemá vliv akorát prostříknu lehce lauf a u kosy ji chvíli podržim obráceně aby mi pár kapek steklo do kanálku k pístu,protože jsem línej sundavat nadpažbí na kterym mám kolimátor bo se mi to nechce furt nastřelovat. A v životě mi nic nerezlo až na letošní víkend kdy byla čz75 přes víkend zastlaná v posteli v jednom penzionu v Jizerkách a ten horskej vzduch jí nedělal ňák dobře.